Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.09.2010 21:49 - Диагностика на кармата. С.Лазарев. Глава 6
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 2415 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 19.09.2010 21:49


Глава VI
Какво е това дяволизъм?
Трагичното неприемане от човека на факта, че истината е непостоянна и променяща се във времето субстанция, се проявява във всичко. Понятията за истина, съществували, да речем, преди пет хиляди години и днес, са съвсем различни. Изменението на света става с различна скорост и изисква неп­рекъснато осъзнаване. Неразбирането на законите на света и тяхното нарушаване води до деформации и упадък на полеви­те структури, създава силно негативни програми, живеещи ав­тономно в информационно-полевите структури на човека.
Съществуващото в различните религии понятие за дяволизма сега може да бъде изучено и анализирано енергетично с помощта на екстрасензорното тестуване. Ние вече знаем, че мислите на човека създават инфор­мационна система, в която съществува огромно количество автономни програми - както позитивни, така и негативни. Програмите за разрушение и за зло съществуват в информа­ционното поле като независим организъм, който се подчинява на определени закони. Как се запознах с програмите за унищожение и започнах да работя с тях? Изследванията и анализът на полевите струк­тури показват, че в информационното поле и на човека, и на човечеството съществуват големи масиви от силни автономни програми за самоунищожение, създавани от хората в продъл­жение на много години. Тези програми действат като болест и малко зависят от съзнанието на човека, те могат самостоятел­но да се преместват от едно поле на друго и даже да получават поддръжка от централния блок на програмите на чове­чеството. Тези програми са неутрални дотогава, докато не се появят условия за тяхната активизация. Само ако човек включи негативните емоции или в процеса на лечение възник­не необходимостта да се отстранят тези програми, те започват много бързо да се активизират, и това става твърде своеоб­разно, започва работа във фините информационни структури. Човек няма органи, контролиращи тези процеси, затова рабо­тата е незабележима. Тази болест може да се нарече „вирус", но „вирусът" на разрушението започва да става активен и да включва програмите за унищожение на човека. Когато орга­низмът нарушава висшите закони, отдалечава се от еволюци­онния път на развитие, при него се изкривява енергетичната структура, пробива се защитата и той става лесна плячка за „вируса", който изпълнява функцията на система за на­казание. Наказанието изглежда много своеобразно - става размножаване на инфекцията, на „вирусите" и изграждане от тях на нови структури. Човечеството, което започва да се отк­лонява от правилния път (а правилният път е единството с Вселената), се наказва с активизация на негативните програми, които се размножават върху висшите духовни структури и ги разрушават. Тъй като тялото и духът са единна информационно-енергетична система, отначало инфекцията на ниво духовни структури разрушава душата на човека, след което стига до разрушение на тялото. Програмите за самоуни­щожение могат да се обединяват и да съществуват под форма­та на автономни структури и като се намират десетилетия в общото поле на човечеството, се мъчат да се внедрят в психи­ката и в душата на човека, за да ги активизира човек на ниво поведение. Програмите действат като типичен вирус, който, проникнал отначало в отделната клетка, след това се размно­жава и може да унищожи целия организъм. Информа­ционният вирус на полево, духовно ниво на човечеството е дяволът, за който се говори в Библията. Ако човек не върви по пътя на духовното развитие, ако започне да се отрича от законите на развитие на Вселената, той неизбежно става жер­тва на този вирус, който постоянно чака нашите грешки. Как действа вирусът, как започва да се развива - аз разгледах това върху себе си. Трябва да призная, че изучаването беше твърде опасно, защото моите грешки можеха да имат плаче­вен изход и за мен, и за групата, която работеше заедно с мен. Започнахме от анализа на различни болести, тяхната полева структура и аз забелязах, че от 1987 г. практически при всич­ки пациенти започва активизация на негативните програми. Ако преди нарушаването на законите се е осъществявало от някакъв определен начин на деформация на структурите, то след 1987 г. размерът на деформациите се е увеличил значително, имало е много повече наказания за еднакви про­винения. Какво значи по-голямо наказание? Ако човек прави нещо отрицателно по отношение на себе си или друг човек, тази постъпка започва десетки пъти да се усилва и да се акти­визира в неговото поле. Рязко е нараснала силата на въздейс­твие на всички негативни мисли - мислите, насочени към зло и агресия. Тъй като мисълта е информационна единица, както лошите, така и добрите мисли се обединяват в структури, а по- късно в информационни системи. През последните шест годи­ни в информационното поле на човечеството става активизация на структурите, насочени и към оцеляване, и към разру­шение. При това много интересно поведение имат структурите, насочени към разрушение. Те преди всичко се стремят да раз­рушат първичните духовни структури, блокиращи физическо­то разпадане на организма. Ако човек е етично грамотен и се стреми да запази своята духовност, въздействието е насочено към разпадане на физическото тяло. Човек започва често да боледува. Затова тежките болести не винаги са зло, защото защитават от разрушаване духовните структури. Друг е въпросът, че понякога болестта е резултат от унищожаване на духовните структури и последвалото след това физическо разпадане. Ето първия случай, който върху моя тежък опит ми даде да почувствам какво значи програма за унищожение. Анализирах защо един млад човек, добър и вежлив, из­веднъж проявява мощна агресия по отношение на своя приятел. Анализът на причините показва, че неговото поведе­ние в много отношения е определял баща му. Програмата за унищожение е била в полето на бащата, той я е активизирал и синът я е изпълнил на ниво поведение. Разгледах този случай, свърших да работя и след час, когато се разхождах из града, изведнъж почувствах непонятна атака. Имах усещането, че някой с палка ме удря по главата и ми размества мозъка, причерня ми пред очите, появи се огромна слабост. Физи­ческото усещане беше все едно ме въртят в перална машина. Състоянието се влошаваше с всяка измината минута. След това почувствах, че не мога да вървя, трябваше да седна на една пейка и да поспя петнадесетина минути. Събудих се - състоянието ми беше не добро, движех се като в масло. Беше ми трудно да вървя, имах усещането за реална тежест на гър­ба си, като че ли нещо ми виси. Това състояние беше предиз­викано от енергетичната атака към мен от страна на бащата на младия човек. Когато поставях диагнозата, аз съм влязъл в контакт с неговото поле и той е започнал да ме атакува доста­тъчно професионално, макар че сам не е подозирал за това, но зарядът на унищожение, заложен в неговото подсъзнание, е действал активно. Съществуващата в полето на бащата на младежа автономна програма за унищожение можеше да ра­боти както против него, така и против другите хора, при това на реално физическо ниво. Изходът беше един: трябваше да се въздейства на тази агресивна структура. Тъй като структурите на унищожението се хранят от нарушенията на законите по отношение на хората, с нанасяне на вреда, унищожаване на любовта, аз направих анализ на всички нарушения на закони­те от бащата, от неговите предци, направих корекция и само след това атаките се прекратиха. Убедих се, че при контакта с негативната програма е възможна силна агресия не само на информационно, но и на енергетично ниво. Какво е злото? Това е нашето несъвършенство. Една и съща постъпка в различни условия може да има различно значение. В какво е разликата? От гледна точка на работата на кармичния меха­низъм злото е разрушение, а доброто - съзидание. Но развити­ето на новото винаги минава през разрушаване на предишни­те структури, съзиданието задължително е свързано с разру­шението, но в съзиданието разрушението трябва да бъде контролирано. По този начин злото е неконтролируемо добро. Ако в основата на разрушението стои духовното начало, разрушението съзижда, но когато духовното се изчерпва, раз­рушението става неконтролируемо. Затова цивилизациите, които са изразходвали духовност­та си, унищожават себе си и всичко около себе си. Гледам телевизора и чувам фразата: „Никога злото досе­га не е било толкова сексуално" - това беше рекламата за поредния американски филм. Какво значи това? Информа­цията, получавана чрез първата чакра, с нищо не се контро­лира и не се задържа. Ако агресията слезе до първата чакра, блокировката й от системата за саморегулация се осъществя­ва за сметка на безплодието на жената, смъртта или тежка болест на децата й. Този механизъм работи постепенно, като се разточва понякога и върху няколко поколения. Сега скоростта на всички процеси, ритъмът на живота, силата на въздействие на хората един върху друг толкова е нараснала, че включва­нето на системата за саморегулация понякога закъснява и в човека става натрупване на агресия в наследствените инфор­мационни структури. В изкуството на целия свят, особено в Америка, става все по-голямо размножаване на насилието. При това в последно време се забелязва тенденция на сближаване на насилието и секса. Какво става с човека след гледане на филм с насилие? Неговата подсъзнателна агресия се премества в първата чак- ра и става неуправляема. Неотдавна се наложи да направя интересна диагностика. Ставаше дума за куче с много високо ниво на агресия. Някой посъветвал стопанина да даде на кучето наркотик, след което агресията в поведението на кучето изчезнала и дълго време то било добро и спокойно животно. След няколко месеца кучето родило малки и ги изяло. Стопанинът бил принуден да го убие. Анализирам ситуацията. В областта на главата кучето е имало силен център на агресия, който се е формирал от висо­ката съзнателна агресия на неговата стопанка. След наркотика центърът на агресията се е преместил в първата чакра на кучето, затова кученцата са се родили с много висока агресия, която бързо се е размножавала в поле­то им. Веригата за размножаване на агресията е била прекъсната, но нейният източник е останал. Аз лекувам един, втори, трети човек и чувствам силно активизиране на негативните програми. Това доказва, че в полето на човечеството съществува агресивна среда, която се храни от нарушенията на хората на висшите закони. Реших да видя има ли човечеството като единен механизъм нарушения на законите. Едва се опитах да отида на това ниво и върху мен започна много силна атака. Започнах да изяснявам кой ме атакува. Обикновено намирам човека, дистанционно изслед­вам полевите му структури, правя корекция и свалям атаката. Тук разбрах, че няма конкретен човек, аз направо съм излязъл на общата програма за агресия. Когато се опитах да погледна от позицията на цялото човечество как да му помогна, започна бясна съпротива, започна атака на централ­ната негативна програма. Това именно аз наричам дяво­лизъм. Тестувах параметрите й: съзнателна агресия - минус 210, подсъзнателна - плюс 210. Това значи, че съзнанието не може да зафиксира тази програма, тя е съвсем незабележима, но е максимално агресивна на подсъзнателно ниво. Това, че болестта се съпротивлява, съм го забелязал отдавна. Магьос­ниците в такива случаи казват: „Трябва да се изгони злият дух." От позицията на енергетиката злият дух е програмата за унищожение. Човек, който нарушава висшите закони, включ­ва в полето си програмата за унищожение и това става на различни нива, в това число и на физическо. Магьосникът, който има подсъзнателна информация за това, изглажда поле­вата структура на човека, но той може и да не даде знание за правилното поведение. Когато знахарите и магьосниците каз­вали на човека, че се държи неправилно и затова в него са се вселили злите духове, с това те са подчертавали тясната връз­ка между здравето на човека и спазването от него на законите на етиката. Когато започвам да работя на фините нива и стигам до болестта, тя се държи като живо същество, започва активно да се съпротивлява и да ме напада. Аз се защитавам, става .ду­ел" между болестта и лечителя. И вероятно много лечители от високо ниво чувстват това. Болестта не е просто топка кал, която можеш да вземеш и да изхвърлиш, това е жив орга­низъм, който може да бъде много агресивен. И ако лечителят не намери причината и започне да лекува неправилно, той или няма да излекува болния, или ще поеме върху себе си неговата болест, ще получи негативна нагласа или програма за разрушение, която е предизвикала болестта на неговия пациент. Болестта на човечеството в духовен план - дяволизмът - трябва да признаем, че е по-изобретателна, отколкото болестите на физическо ниво. На физическо ниво програмите са по-вяли, на фино ниво са бързи, агресивни и много изобретателни, в това число и до внедряването на програмите за самоунищожение в подсъзнанието на човека. Човек, който се мъчи да се бори с негативната програма, получава от нея заряд за унищожение, който работи за разрушаването му като информационна система. Когато групата ми опита да поработи енергетично с тази програма, се получи мощна атака. Имахме усещането, че върху нас са спуснали нещо плавно и меко, но достатъчно силно, че отнемат всичко от телата ни много внимателно Съпротивата към негативните програми може да се про­яви различно. Следният случай потвърди колко силни, опасни и неочаквани могат да бъдат такива прояви. Разговарях с един кореспондент на списание за биоенергетика. Стана дума за дяволизма. Скептицизмът в моето отношение по този въп­рос беше разколебан. Църквата смята, че днес огромното ко­личество от немотивирани убийства става затова, защото дяво­лът се вселява в човека. В превод на езика на биоенергетиката това означава, че сега поради постоянна активизация на идеите за насилие у хората назряват и влизат в действие нат­рупаните от човечеството негативни програми и подтикват към извършване на някакви немотивирани постъпки. Започнах да излагам пред кореспондента този механизъм и казах няколко излишни фрази... Работата е в това, че етиката трябва да се спазва във всичко, в използването на инфор­мацията - също. Когато аз говорех, казах няколко изречения, които от^моя гледна точка можеха да причинят вреда на не­подготвения читател, защото те са още трудни за осъзнаване. Когато разбрах това, предложих да изтрия двеминутния запис. Превъртяхме магнетофонната лента назад и започнахме да изтриваме. Беше изтрито всичко освен ключовата фраза. Изтриваме повторно и пак остава същата фраза, която исках­ме да отстраним, при което фразата „плува", придвижва се по магнетофонната лента. В крайна сметка ние изтрихме около десетминутен запис, но тази фраза така и не успяхме да отстраним. Впечатлението беше много странно - подобно явле­ние срещах за първи път. В крайна сметка започнах да въз­действам енергетично и все пак отстраних фразата. Като нап­равих анализ на ситуацията, разбрах, че в моето поле се е намирала програма за унищожение, тя упорито се е съпроти­влявала, съпротивлявала се е на своето унищожаване на фи­зическо ниво. Това прилича на мистика, но се случи с мен. Тоест опасността от това, което се нарича дяволизъм, се нами­ра в човека, а не извън него. В полето на всеки човек, даже и най-добрия, най- уравновесения, най-етичния може да съществува програма за унищожение, трудно е да се открие с обикновени методи, тя се развива и като вирус обхваща фините структури, изражда и деформира душата. Всъщност сега започва реализацията на програмата за унищожение на човечеството. Човек има много голяма енергоемкост на душата, на духа. След като извърши лоша постъпка, той може да се почувства прекрасно физи­чески. Болестите могат да започнат след няколко години, но духовното разпадане преди всичко обрича на болести децата и внуците. Човек, който е извършил лоша постъпка, не чувства и не разбира това: веднъж включена, програмата за унищо­жение се развива в полевата структура вече автономно. Нашето подсъзнание сега е невероятно агресивно, разб­рах това сравнително скоро и започнах да търся причините. Оказа се, че ако по-рано агресията се е хранела от жестокост­та на ниво постъпки, сега тя се захранва от незабележимите на пръв поглед детайли от нашия живот, като например: къ­ща с дисхармонична архитектура, филм от типа на „Том и Джери" с висока подсъзнателна агресия, игленица във форма­та на човек, в който всекидневно забиват игли. Всичко това са елементи на агресия, на реализацията на програмата за уни­щожение на човечеството. Професионалните качества, умът и способностите не са главното в човека. Стремежът към усъвършенстване само на професионалните навици, без стремеж към духовно развитие, може да доведе до „бракуване" от съдбата. Опитите за усъвър­шенстване на способностите без разбиране на законите на ми­розданието и развитието на етиката са особено самоубийствени в биоенергетиката. Тази тенденция води до това, че нашите деца имат все повече енергетични възможности и все по-мал­ко сили за тяхното правилно използване. Силата излиза от контрол и с простото решение „От утре ставам добър" не може да се обуздае. Познавам един млад човек, когото съдбата на­кара да почувства какво дава силата без етика. Веднъж с група екстрасенси аз се занимавах с дистанци­онна диагностика на моряци по време на плуване. През по­чивката при мен дойде един мъж и помоли да помогна на сина му. Аз се съгласих. В стаята влезе около двадесетгодишен юноша с безучаст­но лице и угаснал поглед. Младежът няколко пъти беше ми­нал през лечение с инсулинов шок, но състоянието оставаше тежко и най-важното - неясно за лекарите. Помолих го да разкаже за себе си. - Като дете забелязах в себе си способности да предсказ­вам някои събития и се стараех да ги упражнявам и раз­вивам. По време на военната служба способностите ми силно нараснаха, започнах да чета мислите на хората, да въздейст­вам върху волята им. - Стоя си на пост - разказва младежът - и виждам хора, които искат да прескочат оградата в непозволено място. Трябваше само мислено да заповядам и човек падаше от оградата. Или си спомням - върви пред мен мъж с празни съдове. Аз мислено му заповядвам „Падни!" - и той веднага пада и чупи всички съдове. Забелязал съм още, че хората не успяват да произнесат въпроса, а аз вече им отговарям. Мога даже да погледна облак и да го разсея. Погледнах параметрите на агресията на младежа - те бя­ха максимални, практически цялата му енергетична конструк­ция е била насочена към разрушаване. През това време младежът продължава своя разказ: - Постепенно започнах да забелязвам, че моите способ­ности винаги са насочени към причиняване на вреда, към унищожение. Посъветваха ме да отида в църква и да се кръстя. По време на кръщаването, когато минавах пред олтара, вътре в мен нещо като че ли се скъса и аз почувствах невероятна мъка и тъга. Няколко дни бях в ужасно състояние, след това отидох при свещеника, който ме кръсти, и му казах, че умирам. Свещеникът ме посъветва да сложа през нощта под гла­вата си Библията. На сутринта ми стана по-зле, сякаш бяха притиснали главата ми с преса. Когато по съвета на свещени­ка започнах да чета молитви, прозорците и вратата в стаята се отваряха, навън започваше да вали. След няколко месеца в такава мъка отидох в психиатрична болница. - Може ли да се помогне на сина ми? - попита бащата на младия човек. Аз отидох с бащата в съседната стая и му обясних, че причината за болестта на сина им е в тях, родителите. - Може ли да дойде жена ви? - Разбира се, след два дни ще бъде тук. И ето, аз разговарям с измъчена, изморена жена, майка­та на младежа. - Проблемите на сина ви в много отношения се определят от вашата неправилна ориентация, от изкривения мироглед. Вашият син може да се нарече черен магьосник. По бащина линия той е получил големи енергетични заложби, от вас е получил ненавистта към хората. Защо сте мразели толкова силно мъжа си по време на бременността? - Той е много жесток човек и винаги се стреми да ме потиска. Има големи способности за хипноза, в семейството се знае, че дядо му е бил магьосник. - Всякакви занимания на ниво поле трябва да се контро­лират от етиката. Ако това не се случи, ръстът на способности­те закрива ориентацията на човека, което и става с вашия син. Колата увеличава скоростта си, а шофьорът тихичко заспива. Какъв резултат може да се очаква от такова каране освен катастрофа? Способностите и вътрешният егоизъм, по­лучени от бащата, са били подсилени от вашите обиди и не­навист, у сина ви е станало прекодиране на полетата, той се е превърнал в апарат за унищожение. Ако преди възмездието е настигало такъв човек едва в следващия му живот, сега този процес се е съкратил до няколко години. Преди няколко години, когато лекувах с ръце и не виж­дах причините за болестта, аз се опитах да излекувам триме­сечно момиченце от инфекция, която не се влияеше от никак­ви антибиотици. Запалих свещичка за нейно здраве в църква­та и няколко минути след това (както после пресметнах) моми­ченцето изпаднало в кома, откарали го в реанимация. Това също беше случай на негативно кодиране на енергетиката на детето. Майката на детето забеляза, че ако е била силно обиде­на на някой човек, това често е довеждало до смъртта на този, който я е обидил. - Концентрацията върху ненавистта и обидите е довела до прекодиране на полетата на момичето и когато механизмът на убийството се е сблъскал с енергетиката на църквата, мо­мичето едва не е загинало. Аналогична е ситуацията с вашия син - обяснявам аз на майката на младежа. - Много внима­телно анализирайте целия си живот. Спомнете си всички слу­чаи на обида и ненавист, които сте изпитвали, особено по вре­ме на бременността. Мислено се обърнете към Бога и го помо­лете да ви прости, а след това простете на всички, които са ви обидили. Също помолете мислено за прошка всички онези, които сте могли да обидите в живота си. Мъжът ви трябва да направи същото. След два дни родителите на младежа разказаха, че при сина им е настъпило подобрение и у тях се е появила надежда за неговото оздравяване. И аз още веднъж се убедих, че нивото на духовността винаги трябва да бъде по-високо от нивото на възможностите на човека. Хората сега много слабо си представят какво е това под­съзнание и проникването в тази много сложна и опасна област става не на етично, а на много примитивно ниво - нивото на шоу-програмите на екстрасенсите от „световна величина". Подсъзнанието е твърде сериозна и опасна област, това е об­ласт на повишена етика, защото на ниво поле ние сме единни и всяко нарушение автоматично се обръща против на­рушителя.  Невниманието към въпросите на етиката е опасно за всички с това, че хората, които сега много активно се стре­мят към познанието, могат да се окажат включени към прог­рамите за самоунищожение. Подложих на тест въздействието на магьосниците. Как действат те? Оказва се, че ако магьосникът иска да причини вреда на своята жертва, той трябва да я лиши от защита. Най- добрата защита на човека е единството му с Вселената, защото когато ние сме част от Вселената, ние сме неуязвими. Можем да се лишим от защита, ако разкъсаме тази връзка, а това е възможно при използване на допуснатите от човека наруше­ния на законите. Как става това? Да допуснем, че аз имам кармични нарушения: баща ми или майка ми са мразели или обиждали някого, т. е. отричали са се от Вселената, от лю­бовта. Тези дребни точки от нарушения в моята полева ин­формационна структура са се подсилили и ако практически не влияят върху постъпките ми, сега са започнали активно да определят моето поведение. Аз започвам да нарушавам законите, става още по-голямо отхвърляне, връзката с Кос­моса се намалява и ето тук можем да говорим за по-нататъш­ната ми обработка. Програмите за унищожение са много изобретателни, много силно активизират негативните програ­ми, намиращи се в полето на човека. Когато човек се стреми към единство, любов, спазване на висшите закони, у него за­почва бърз духовен растеж и хармонизация на полевите структури. Това е неговата защита, неговият имунитет и здраве, щастливото бъдеще на неговите потомци и роднини. Ако човек е агресивен, егоистичен и зъл, той поддържа програ­мата за унищожение, която в зародиш седи някъде в неговото поле, това води до още по-голямо разрушаване на духовните му качества и до прераждане. Както казва църквата, ако човек не върви към Бога, той върви към дявола. Тъй като всяка наша постъпка се фиксира в информационното поле и влияе на на­шето поведение и съдба, всичко, насочено срещу законите на любовта и единството, ни откъсва от Вселената, провокира раз­витието и усилването на програмите за унищожение. Затова даже случайна постъпка може да влияе върху нашата съдба. Целият смисъл на етиката е в това да не се натрупва негативна карма, която, стигайки до един определен момент, рязко се ак­тивизира и започва да разрушава нас и децата ни. При мен са дошли родителите на момче на година и половина. Случаят е сложен: развитието на детето е спряло. Разглеждам причината. В основата на болестта е убийството на любовта. Родителите са убивали любовта един в друг някол­ко години преди да се роди детето и това разрушаване на духовните структури, много силно и точно насочено, е форми­рало програма, която сега съществува автономно в полето на детето. Полевите структури на детето са дотолкова дефор­мирани, че неговата задача в живота е да унищожава себепо­добни и организмът блокира това с много тежка болест. Ако медицината се научи да лекува тялото, ако успее да отстрани болестта на физическо ниво, може да се очаква пълно израж­дане на човечеството, тъй като броят на хората, живеещи за да унищожават другите, рязко се е увеличил. И проблемът не е в това да се откажем от лечението, а да лекуваме правилно, иначе ще се сбъдне пророчеството на Нострадамус: „В края на това хилядолетие ще се появят хора-дяволи, за които сми­сълът на живота ще бъде унищожаването на други хора." В Петербург броят на децата, страдащи от умствени и психически заболявания, в последно време рязко нарасна, то­ест системите за блокиране работят чрез разпадането на пси­хиката и тялото. Но аз мисля, че медицината, без да разбира истинските причини за болестта, скоро ще се справи с физи­ческите проблеми, без да подозира каква зла сила пуска на свобода. Най-ужасното е, че даже общуването с такова дете на полево равнище може да бъде опасно. Започнах да лекувам детето и към мен тръгна атака. Детето на година и половина, което лежи в ръцете на майка си, ме атакува с подсъзнанието си. Структурите на изкривяване на полето на детето аз видях върху своето поле, програмата за унищожение се размножа­ваше активно. Отначало почувствах физическа немощ, след това тя изчезна, но започнаха да се разрушават фините духов­ни структури. Опитвайки се да лекувам детето, аз получих неговата програма за унищожаване, която започна да разру­шава моята полева структура. Значи може да се говори за това, че екстрасенсите, които лекуват и не виждат какво и как лекуват, не владеят диагностиката на полевите структури, мо­гат да получат програми за разрушение и в крайна сметка, ако не притежават изключителна духовност и постоянен духо­вен стремеж, могат бързо да деградират. За съжаление този процес сега се забелязва. Вирусът на унищожението на духа кара човека да се усъвършенства, като фактически изпълнява ролята на санитар, който унищожава нежизнеспособен организъм. Когато виждам пълното духовно разпадане, високата агресия в полевите структури на децата, аз разбирам ролята на кръщаване­то в църква от позицията на енергетиката. Кръщаването ви­наги е въздействало върху полевите структури на човека, защото енергетиката на църквата, самият интериор са насочени към най-главния параметър - към духовността. Затова, когато в църквата са носели дете с негативно кодиране на по­летата, със силна деформация на структурите, въздействието на духовността е довеждало до това, че деформациите на фините структури са се изравнявали. Понякога това е ставало за сметка на влошаване на физическото състояние, детето е мо­жело да боледува тежко след кръщаването, но в крайна сметка това е лекувало неговите духовни структури, неговата съдба, бъдещето му и бъдещето на неговите деца.
За предишната глава
ТУК  


Тагове:   диагностика,


Гласувай:
2
0Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 30234780
Постинги: 17797
Коментари: 20112
Гласове: 27004
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930