Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.07.2020 21:48 - ДНЕСМНЕНИЯ Въпрос на Narod.bg: Кирил Ананиев купил ли е акции за €10 000 000 в турски здравен фонд? От Admin на 11.07.2020 0 1,738 Споделете „Ледът се пука
Автор: zahariada Категория: Новини   
Прочетен: 215 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 11.07.2020 21:51


 image

ДНЕСМНЕНИЯ Въпрос на Narod.bg: Кирил Ананиев купил ли е акции за €10 000 000 в турски здравен фонд?


imageОт Admin на 11.07.2020

„Ледът се пука, господа съдебни заседатели! Ледът се пука!” Емблематичната реплика на героя на Илф и Петров от „Дванадесетте стола” – Остап Бендер, е особено валидна днес за политическата ситуация у нас – хунтата на ГЕРБ е вече на глинени крака, народът се сдоби със смелост и започнаха да излизат скандали, до този момент умело прикривани.

Източник на Narod.bg от екипа на Кирил Ананиев подаде сигнал за грандиозна задкулисна сделка на министъра на здравеопазването.

„Попитайте официално министър Ананиев верен ли е слухът, която се носи из ведомството, че е купил акции в турски здравен фонд за 10 милиона евро? Попитайте го как е станала сделката, на чие име се водят акциите, кога е осъществена?”, призова читателят на Narod.bg.

Ако мълвата за покупката на акции в чужд здравен фонд на стойност 20 млн. лева се докаже като истина, много интересен въпрос е какъв е произходът на парите?!

Според официално подадената от Кирил Ананиев имуществена декларация до КПКОНПИ министърът разполага с далеч по-скромни финанси – в четири банкови сметки депозит управникът има $21 383, €10 439, $7 и 4000 лева, като произходът им е от заплата, установи репортер на Narod.bg.

https://registe
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Входящ номер Г449/30.04.2019
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)
Част I: ИМУЩЕСТВО

Заключение:
 

Контролно число 781A3C55

Име Кирил Миланов Ананиев
Месторабота Министерство на здравеопазването
Длъжност Министър
Код 3
Декларирам Придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и направените разходи по чл. 37 от ЗПКОНПИ през предходната календарна година от
01.01 - 31.12.2018
Месторабота Министерство на здравеопазването
Длъжност Министър
  1. Недвижимо имущество
1. Право на собственост и ограничени вещни права
Ном. по ред Вид на имота /правото/ Местонахождение Община Площ кв.м. Разгъната застроена площ - кв.м. Година на придобиване Собственик Цена на придобиване /лева/ Правно основание за придобиване Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН Идеална част
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Нямам нищо за деклариране.
1.1. Земеделски земи и гори
Ном. по ред Вид на имота /правото/ Местонахождение Община Площ /декара/ Разгъната застроена площ /кв.м./ Година на придобиване Собственик Цена на придобиване /лева/ Правно основание за придобиване Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН Идеална част
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Нямам нищо за деклариране.
1.2. Чуждо недвижимо имущество
Ном. по ред Вид на имота /правото/ Местонахождение Община Площ /декара/ Разгъната застроена площ /кв.м./ Година на придобиване Ползвател Цена по договор /лева/ Правно основание за ползване Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН Идеална част
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Нямам нищо за деклариране.
2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Ном. по ред Вид на имота Местонахождение Община Площ кв.м. /декара/ Прехвърлител Собственик Идеална част Цена на сделката /лева/ Правно основание за отчуждаване на имота
Разгъната застроена площ - кв.м. Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. парцел Нови Искър София-град (Столична) 245 50 Жасмина Миленкова Ананиева   1/3 72366 възмездно
  1. Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и др. превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
3. Моторни сухопътни превозни средства
Ном. по ред Вид на превозното средство Марка на превозното средство Цена на придобиване /лв./ Година на придобиване Собственик Правно основание за придобиване Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН Идеална част
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нямам нищо за деклариране.
3.1. Земеделска и горска техника
Ном. по ред Вид на земеделската или горската техника Марка на техниката Цена на придобиване /лв./ Година на придобиване Собственик Правно основание за придобиване Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН Идеална част
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нямам нищо за деклариране.
3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Ном. по ред Вид на превозното средство Марка на превозното средство Цена на придобиване /лв./ Година на придобиване Собственик Правно основание за придобиване Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН Идеална част
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нямам нищо за деклариране.
3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Ном. по ред Вид на превозното средство Марка на превозното средство Цена на придобиване /лв./ Година на придобиване Собственик Правно основание за придобиване Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН Идеална част
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нямам нищо за деклариране.
3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Ном. по ред Вид на превозното средство Марка на превозното средство Цена по договор /лв./ Година на сключване на договора Ползвател Правно основание за ползване Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН Идеална част
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нямам нищо за деклариране.
3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Ном. по ред Вид на превозното средство Марка на превозното средство Цена на отчужда ването /лв./ Прехвърлител Правно основание за отчуждаването
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН Идеална част
1 2 3 4 5 6 7 8
Нямам нищо за деклариране.
  1. Парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута

  2.    1. Парични средства - налични и по банкови влогове /депозити/ общо над 10 000 лв.:
4. Налични парични средства
Ном. по ред Размер на средствата Вид на валутата Равностойност в лв. Собственик Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН
1 2 3 4 5 6 7
Нямам нищо за деклариране.
5. Банкови влогове /депозити/
Ном. по ред Размер на средствата Вид на валутата Равностойност в лв. Титуляр на влога В страната В чужбина Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 21383 USD 36351 Кирил Миланов Ананиев   x   заплата
2. 10439 EUR 20408 Кирил Миланов Ананиев   x   заплата
3. 7 USD 12 Кирил Миланов Ананиев   x   заплата
4. 4000 BGN   Кирил Миланов Ананиев   x   заплата
6. Вземания над 10000 лева
Ном. по ред Вид на вземането Размер на вземането Вид на валутата Равностойност в лв. Титуляр на вземането Правно основание за вземането От местни лица От чуждестранни лица
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нямам нищо за деклариране.
7. Задължения над 10000 лева
Ном. по ред Вид на задължението Размер на задължението Вид на валутата Равностойност в лв. Титуляр на задължението Правно основание за задължението Към банки Към физически и юридически лица
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нямам нищо за деклариране.
  1. Вложения в инвестиозионни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв, както и налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти
8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Ном. по ред Размер на вложенията Вид на валутата Равностойност в лв. Титуляр на вложението В страната В чужбина Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нямам нищо за деклариране.
9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Ном. по ред Вид на ценните книги Брой на ценните книги Поверени на инвест. посредник Емитент Цена на придобиването /лв./ Собственик или титуляр на правото Правно основание за придобиването Произход на средствата
Ценни книжа и/или пари Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нямам нищо за деклариране.
10. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Ном. по ред Вид на имуществото Размер на дяловото участие Наименование на дружеството Седалище Стойност на дяловото участие Собственик или титуляр на правото Правно основание за придобиването Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нямам нищо за деклариране.
11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Ном. по ред Вид на имуществото Размер на дяловото участие Наименование на дружеството Седалище Цена на отчуждаването /лв./ Прехвърлител Правно основание за отчуждаването
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нямам нищо за деклариране.
12. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
Ном. по ред Видове доход от Размер на дохода
На декларатора /лв./ На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./
1 2 3 4
I. Облагаем доход от
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 76896 28658
2. Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност    
3. Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец    
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност    
5. Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество    
6. Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество    
7. Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ    
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
II. Други доходи, извън посочените в т. I.
1. Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители.    
2.      
3.      
4.      
5.      
13. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Ном. по ред Вид на обезпечението Размер на обезпечението Характер на обезпечението
От декларатора В полза на декларатора От съпруг/а, лица при факт. съжителство на съпружески начала или ненавършили пълн. деца В полза на съпруг/а, лица при факт. съжителство на съпружески начала или ненавършили пълн. деца
1 2 3 4 5 6 7
Нямам нищо за деклариране.
14. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Ном. по ред Вид на разхода Размер на разхода Вид на валутата Равностойност в лева Разходите са направени
В полза на декларатора За чия сметка е направен разхода В полза на съпруг/а, лица при факт.съжит.на съпруж.начала или ненавършили пълн.деца За чия сметка е направен разхода
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нямам нищо за деклариране.
Дата: 25.04.2019
r.caciaf.bg/2019/A7F1D059-379B-4871-B670-9EB72A07E41794750.xml

Затова Narod.bg пита бившия финансов министър и настоящ здравен Кирил Ананиев – притежава ли въпросните акции в турски фонд за 10 милиона евро и ако да – как ще обясни грандиозната сделка?
Гласувай:
0
0Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 31268862
Постинги: 18477
Коментари: 20253
Гласове: 27439
Архив
Календар
«  Юли, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031