Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.04.2017 20:45 - Диагностика на кармата Екстрасензорно тестуване
Автор: zahariada Категория: Хоби   
Прочетен: 1227 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 16.04.2017 21:08

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
  Глава  III


Диагностика на кармата  Екстрасензорно тестуване

Екстрасензорно тестуване

image

Изследвайки биополето на човека, стигнах до извода, че полевите структури и физическото тяло съществуват ка­то две противоположности, взаимно влияещи една на друга. Бързината на прехода на полевите структури и физическо­то тяло едно в друго може да бъде различна.

Опитът за лечение на различни болести показва, че лечението е много по-ефективно, ако въздействието е насоче­но не към болния орган и даже не към целия организъм, а към причината, предизвикала болестта. Колкото и да леку­ваш конкретната болест, ако причината не е отстранена, тя продължава да подхранва болестта и както показва практиката, даже може да се премества от един орган на друг. Болестта не е лавина, която може да се премахне, ка­то се разчисти участъкът, болестта е вода, която тече от крана, и първо трябва да се затвори кранът, за да се отст­рани причината за болестта.

Като анализирах деформациите на полевите струк­тури, възникващи в полето на човека, аз видях, че много болести започват на ниво поле, често пъти много години преди да се появят на физическо ниво. Причината за полеви­те деформации е несъответствието на характеристиките на полето на човека на информационното поле на Земята и Вселената. Мислите, емоциите, поведението, влизащи в про­тиворечие с хармонията на Вселената, водят до деформа­ции на полевите структури. Следователно отстраняването на причините, предизвикващи тези деформации, е пътят към оздравяването на човека. Отначало ми се струваше, че структурите, отразяващи полевите деформации, трябва да бъдат пет-седем. Но в процеса на изследванията се уста­нови, че те са огромно количество. Всяка отрицателна по­стъпка, мисъл или емоция образуват в информационно-енер­гетичните слоеве на полето на човека „спойки", чието отст­ раняват довежда до хармонизация на полевите структури и физическото състояние на човека, Като анализирах стоти­ци случаи, разбрах, че болестите, травмите, житейските неприятности, разпадането на личността, характера, пси­хиката - това са различни прояви на изкуплението, на отс­траняването на причините, създали деформациите на полето, и неговото хармонизиране,

Аз почувствах, че не само физическото тяло е единна система с взаимно действие на органите един на друг, но че елементи на тази система са и духовните структури, психиката, съдбата, характерът. Въздействието на всеки от изброените параметри автоматично предизвиква измене­ния в останалите, затова например израстването на духов­ността подобрява психиката, съдбата, здравето, благотвор­но влияе на всички страни от живота на човека. Личните проблеми в живота на човека; неприятностите в съдбата, физическите и психическите болести, травмите - всичко то­ва е резултат от работата на системата за полева само­регулация, принудителното блокиране на започналото раз­падане на духовните структури, главните стратегически структури, отговарящи за оцеляването на човека и неговите потомци.

В процеса на работата ми беше крайно необходимо при въздействието върху информационно-енергийния комплекс на човека да давам оценка за резултатите от това въз­действие, иначе, помагайки на тялото, можем да разрушим главните кармични структури. Биоенергийното въздействие е многопо-силно от всякакви лекарства, но и много по-опас­но, затова без система за контрол не трябва да се работи.

Така постепенно ставаше разработката на основните принципи и елементи от системата на екстрасензорното тестуване, позволяваща да се оценят параметрите и да се контролират резултатите на въздействие върху полевите структури.

Като анализирах взаимовръзката на основните пара­метри на системата за саморегулация, аз започнах по-дълбоко да разбирам законите в развитието на организма, открих кармичните структури за защита на човека от нещастия, от травми, структурите на успеха, късмета, които организмът постоянно възстановява и възпроиз­вежда. Разрушаването им става тогава, когато човек се отрича от Бога, родителите, децата, от любимия човек. В полето съществуват структури, отговарящи за способностите на човека да обича, и тяхната деформация води до тежки заболявания, в това число и до онкологията. Тъй като физическото тяло заедно с кармичните структури .представлява единен процес, то може да се тестува, да се прогнозира бъдещото състояние, и по този начин да се пра­ви ранна диагностика, да се дават оценки за което и да е въздействие върху човека. Методът позволява да се тестуват групи от хора, социални програми и даже цели страни, да се извършват дългосрочни прогнози, да се изчислява по­ведението и съдбата на живите и неживите обекти. В усло­вията на днешния свят, когато последствията от всяка катастрофа стават все по-тежки, развитието на метода за ранно откриване на критичните ситуации за отделния човек, колектива, организацията или промишления обект е не само обоснован, но и необходим за оцеляването.

Методът на екстрасензорното тестуване позволява да се анализират не физическите параметри на обекта, а него­вата полева структура. Тъй като зараждането на бъдещи­те събития в материалния свят става в полевите струк­тури, то жизнените ситуации на физическо ниво са реали­зация на програмите, съществуващи на полево равнище. Събитията, ставащи във Вселената, не са хаотично вза­имодействие на различни обекти, това е реализация на от­делни програми, закодирани в информационно-енергийното поле на Вселената, редът на събитията, преминаващ от информационните в енергийните структури и намиращ ре­ализация на физическо равнище. Механизмът на кармата е отражение на принципа за единството на човека с Все­лената.

Чрез примерите на лечение на различни заболявания, анализа на сложните жизнени ситуации на моите пациенти, а също и тестуването на различни програми и обекти аз ще се постарая не само да разкрия възможностите на метода на екстрасензорното тестуване, но и ще се опитам да предам информацията, която се е натрупала в процеса на работата, за нашите най-важни грешки, за причините, предизвикващи нарушение на хармонията на човека с Вселената и като следс­твие от това на болестите, мъката, страданията и нещастията.

 

Първа причина:

 

Много процеси, които стават сега в живота, са насочени към сваляне на блокировките между съзнанието и подсъзна­нието на човека, а всичко, което прониква в подсъзнанието, е ръководство за действие и започва да работи.

Ако преди сто-сто и петдесет години с щурмуване на под­съзнанието са се занимавали основно изкуството, филосо­фията, някои езотерични школи, то сега към този процес се включва и медицината.

Логиката на човешкото съзнание е насочена към оцеля­ване на физическото тяло, логиката на подсъзнанието - към запазване и развитие на духовните структури, затова опитите за тяхното механично обединяване в много ситуации могат да доведат до гибелта на едно спрямо тях.

Сега подсъзнанието на човека поглъща енергийната кал с невероятна скорост, и не само защото мнозина се стремят да проникнат там, но и защото обърканият човек днес е станал твърде доверчив. Достатъчно е да проявиш само един процент недоверие към получаваната информация и подсъзнанието ще бъде блокирано спрямо нея.

Негативните чувства и емоции, като проникват в подсъзнанието, престават да се контролират от човека и тъй като физическото здраве е тясно свързано с подсъзнанието, възникват много сложни зависимости и последствия.

Идва при мен мъж с постоянно главоболие. Аз намирам причината за неговата болест. Десет години преди нашата сре­ща той е бил много обиден на жена си. Макар че жена му е давала повод за това, мъжът също е страдал от своята обида. Описвам му всичко това, той ме слуша и учудено пита:

- Всичко това е вярно, но кажете ми как се досетихте?

- Аз нямам право да се досещам. Аз изследвам причини­те за болестта и ги виждам. Обидата е едно от най-разпростра­нените нарушения на законите на Вселената, което може да предизвиква различни неприятности в живота както на обидения, така съответно и на този, който го е обидил.

Разговарям с майката на десетгодишно момиченце. Майката се оплаква, че съучениците на дъщеря й не искат да дружат с нея.

- Избройте имената на момичетата - аз провеждам тестуване и виждам, че всички назовани момичета се отнасят към дъщеря й рязко отрицателно.

- През 1974 г. вие много силно сте обидили една жена - обяснявам на майката. - Какво се е получило? Във вашето поле от обидата е била създадена деформация на полевата структура, която е отишла в полето на дъщеря ви. Момичетата чувстват това и не искат да дру­жат с нея.

След корекция на полевите структури на майката виж­дам как се променя отношението на момичетата към нейната дъщеря. Утре съученичките й ще бъдат нейни приятелки. Коригирането на структурите трябва да извършва самата майка и макар че тя не е екстрасенс и има енергията на обикновен човек, точното фокусиране на тези точки от полето, на които трябва да се въздейства, и моята помощ при излиза­нето на духовно ниво в контакта с Вселената довеждат до нуж­ния резултат.

Веднъж лекувах бабата на един млад мъж. Главното й нарушение, за което сме говорили, е огромна обида към майката. Майката в сложна житейска ситуация я е обидила с някаква постъпка. Вероятно тя не е можела да постъпи иначе, но дъщеря й в продължение на много години е била обидена на майка си. Съдбата и здравословното състояние на сина и внука на жената са били неблагополучни. Тъй като на ниво поле между родителите и децата съществува най-тясно единство, обидата на детето от родителите или на родителите от детето създава разкъсване и деформации на най-фините структури, които отговарят за нормалните, доброжелателни от­ношения между хората. Бабата се е сърдила на майка си, де­формацията на нейните полеви структури е била предадена на сина й и той се е женил шест или седем пъти. При това той се е развеждал, запазвайки прекрасни отношения с жените си, но семейният живот така или иначе не се получавал. При внука - същите проблеми, постоянно неблагополучие в личния жи­вот. Този прекрасен добър човек среща чудесни момичета, а здраво семейство не може да създаде...

Изследванията на кармичната структура нагледно демон­стрират на енергийно ниво библейската заповед: „Почитай ро­дителите си, за да се продължат дните ти на земята..."

Отношението към майката и бащата трябва да бъде ви­наги с почит. Сборът от закони и правила, който през всички векове е съществувал в обществото, е предпазвал от разруха най-фините полеви структури на човека. Днес ние сме изгуби­ли всичко това.

Наскоро имаше интересен случай. Позвъни ми една жена, мъжът на която се разболял - много силен радикулит, а трябвало спешно да замине на дълга командировка. Аз пог­леднах неговото положение от разстояние - никак не е добро. Неотдавна е бил в прединфарктно състояние, а сега - силни болки в кръста. Той искал да отиде на лекар, за да намали болката му, и добре че не е успял, защото са могли да възник­нат проблеми със сърцето. При младия мъж се проявили кармични нарушения, основно като силно чувство на обида, които е получил като наследство от майка си и баща си. Затова той се е обиждал подсъзнателно, често даже без да подозира за това. Последните няколко години конфликтите, в които е по­падал, са го довели до това, че той неволно е атакувал хората на полево равнище, обиждал се е и съответно е получавал обратни удари. Това започнало негативно да влияе на негово­то физическо състояние и на ггьрво място на сърцето му. Той е добър, отзивчив човек, неговите духовни, душевни параметри са достатъчно високи, което му е послужило като добра защита, затова основното наказание е отишло към тялото, то започнало да боледува. С цената на физически мъки той спа­сявал своята душа. Това, че му се е разболял кръстът, го е спасило от инфаркт, тъй като мощната деформация на поле­тата трябвало да се излее в сериозно физическо заболяване, функционално или органично. Ако са му били направили ма­саж или обезболяване, са могли да възникнат проблеми със сърцето. Това е информацията, която получих, като изследвах дистанционно неговите полеви структури. Трябваше да се из­чисти кармата, да се премахнат главните причини за болестта. Аз звънях всеки час, обяснявах нарушенията, извършени от неговите родители. Нивото на енергия, което при него беше катастрофално ниско, започна плавно да се повишава. За мен беше важно да вкарам в нормата неговите основни пара­метри, да изчистя полето от неговите кармични нарушения, да премахна не физическата болка, а причините, защото просто­то отстраняване на физическата болка можеше да му струва скъпо. Хармонизиране на кармичните структури е неефекти­вен метод, аз можех и да не успея да го излекувам до зами­наването, но затова пък запушвах причините за болестта. Звънях до полунощ. На сутринта погледнах - пак отново спа­дане на енергийното ниво и деформация на полетата. Причи­ната е, че той ми се е обидил. Вечерта искал да стане, но паднал и загубил съзнание от болка. Човекът не е бил подгот­вен за моя метод на лечение и смятал, че ако въздейства екстрасенс, то болката трябва да премине моментално. Аз му обясних, че не трябва да се обижда - той толкова години е нарушавал висшите закони, че за няколко часа не може да се излекува. Продължавах да въздействам, вечерта болките пре­минаха и той замина в командировка.

Но след няколко дни позвъни жена му и ме помоли да видя дъщеря й. Момичето изгубило съзнание в училище и лекарите не могли да определят какво й е станало. А виновникът е бил бащата. Състоянието на момичето рязко се влошило затова, защото бащата пак ми се е обидил, и понеже кармата ми е достатъчно чиста, обидата се е върнала назад и ударът е попад­нал върху детето. Преди, когато са живели светците, които са спазвали висшите закони, всеки човек, който им се е обиждал, веднага е получавал наказание. Това е било профилактика, хората са знаели, че не трябва да се обиждат - те са виждали това и са го чувствали реално. Сега всички ние имаме негатив­на карма, затова обидата „потъва" в полето и не следва неза­бавно наказание - ние умираме постепенно. Неразбирането, нечувствителността не ни позволяват да видим реалните процеси.

Следващата пациентка разказва, че се е развела със съпру­га си и смята, че виновна за развода е била майката на мъжа й. Майката правела всичко да ги раздели, макар че на пръв пог­лед се е отнасяла към снахата добре. Аз започнах да изследвам в какво е причината за такова поведение на майката и видях, че преди раждането на сина си тя не е обичала мъжа си, била му е обидена и тези чувства са се запазили у нея доста дълго време. Тя се е настройвала за раздяла с мъжа си. Отрицателните чувст­ва са формирали информационен блок, който е останал в нейно­то подсъзнание, и макар че майката отдавна е забравила този случай, живее нормално, но нагласата съществува в нейното по­ле и започва да разрушава вече не нейните взаимоотношения, а взаимоотношенията на сина й. Програмата за унищожаване на връзката между хората действа по отношение на любимия й чо­век - сина й, разрушава неговата съдба и отношенията с жена му. Външно майката може да си обяснява нещата с това, че не й харесва снахата, а в действителност действа механизмът на за­пазване на злото, защото веднъж извършеното зло от човека не изчезва никъде, то се намира в подсъзнанието и рано или късно излиза на повърхността и често върху тези, които са наблизо и обичаме повече от всички.

При мен на преглед идва млада майка, която моли да излекувам детето й от диатеза (предразположеност към заболявания). Аз намирам причините, обяснявам какво и кога се е случило, как е изглеждал човекът, на когото се е сърдила, но жената не може да си спомни. За­почвам да лекувам детето, защото виждам изкривявания на полето, и изведнъж на него му става лошо, диатезата се усилва. Анализирам причината. Оказва се, че съм видял само горния слой, а причината не е била една. Първото дете на жената е починало. Причината за смъртта на първото дете и силната диатеза на второто е била силната обида към мъжа. След корекция на детето му стана много по-добре, но изкривя­ванията на полето не се премахваха напълно.

- Вие продължавате да се сърдите на мъжа си - казвам на жената.

- Но той беше виновен, той ме обиждаше!

Обяснявам й, че той не е могъл да бъде виновен.

Отношенията на хората един към друг се определят от кодове­те на техните полета. Полето на всеки човек съдържа набор от програми, определящи неговото взаимодействие със света и хората. Чувствата на любов, ненавист и обида, които изпитват околните към човека, строго отговарят на това, което е зало­жено в кармата му. Затова има хора, които постоянно обиждат, има хора, които получават травми, има хора, които завиждат, и т. н. В полето на човека се съдържат програми на отношението към него и програми на неговото отношение към хората. Когато към нас е сторено нещо неприятно, не бива да се отговаря със същото. Можем да се съпротивляваме само на физическо ниво, но на полево, духовно ниво трябва постоянно да запазваме чувството на смирение, кротост, любов към хората, да помним, че всяка неприятност е резултат от нашето несъвършенство, това премахва кармата, избавя ни от болести, подобрява съдбата и здравето на децата.

Раздразнителността по отношение на хората, злобата е опит за енергийна атака не само към конкретния човек, но и към Вселената, и тази атака предизвиква деформация на по­левите структури. „Молете се за тези, които ни проклинат, и благославяйте тези, които ни ненавиждат"... Това е най-силната защита от нещастията, болестите и от това, което на­ричаме „урочасване".

Моята асистентка искаше да помогне на братовчед си. Аз й обясних нарушенията, допуснати от майката на братовчед й, и тя отиде на църква. Там внезапно й станало много лошо. Аз гледам полето й, то съвсем е „рухнало". Една от причините за това е било обстоятелството, че тя самата е била сърдита на майката на братовчед си и без да осъзнава това чувство и дасе освободи от него, се приближила до иконата да моли за греховете на родственицата си. Даже подсъзнателното чувство на обида или пожелаването на зло в полето на храма и ико­ната, насочени към единението на хората и любовта, силно увеличава и деформира полевите структури на човека.

По време на консултацията жената помоли дистанционно да тестувам нейния кабинет, защото в последно време не й се искало да отива там. Погледнах енергийната структура на по­мещението и видях три мощни негативни зони, чиито „автори" бяха различни хора. Най-опасна и неприятна беше зоната с радиус около един метър, създадена от мъж, външността и възрастта на когото аз описах. Жената беше в недоумение - описаният сътрудник беше мил и вежлив човек, прекрасно се отнасял към нея, и създадената от него програма за унищоже­ние и ненавист, появила се в енергетиката на помещението, изглеждаше просто невъзможна. По-нататъшното изследване показа, че жената е била права и неправа едновременно, за­щото програмата за унищожение на жените и ненавистта към тях у сътрудника е действала на ниво подсъзнание. Това става в този случай, когато авторите на програмите са или предци, или нарушения, извършени от човека в минали въплъщения. В дадения случай програмата е била създадена от прабабата на сътрудника, която не е искала бременността си и искала смъртта на момиченцето, което е родила. Тази програма е била толкова силна, че продължава да съществува вече ня­колко поколения. Нищо неподозиращият наследник на тази програма подсъзнателно унищожава жените. Това силно се отразило на личния му живот. Първата му жена разказвала, че от време на време изпитвала странни чувства, без да раз­бира защо и без да си дава сметка за това, даже се е нахвър­ляла върху мъжа си с нож. Те се разделили. С втората жена отношенията са били много по-добри, но след пет години съв­местен живот тя загинала при нещастен случай. Като изучих полевите структури на двете жени, аз разбрах, че и двата слу­чая имат една и съща причина: автономната програма за уни­щожаване на жените, съществуваща в полето на този човек. При това програмата работела толкова по-интензивно, колко­то повече бил привързан човекът към жената. Мъжът нямал деца. Момчетата не можели да се родят, защото биха получили от баща си програма за унищожаване и неволно биха погуби­ли още много жени, а момичетата биха били нежизнеспособни.

Моя пациентка искаше да помогне на своя сътрудник знаейки, че аз мога да направя корекция на полето с рисунка, ме помоли за това. Аз изведох програмата от полето на този човек дистанционно. Това е един от методите на магьос­ничеството, които аз обикновено не използвам. Не зная защо измених на принципа си и защо се съгласих, та нали само духовното изменение и осъзнаване лекува човека, а това беше елемент от магията. Може би ми се искаше по-бързо да помог­на на жената, но, разбира се, направих ефектен жест. Беше приятно да се чувстваш творец на нечия съдба. Срещата ни завърши, аз бях много доволен, А след четири часа у мен се роди усещането за остра опасност. Започнах да изследвам при­чините и разбрах какво се е случило. Същността е в това, че програмата за унищожаване се неутрализира само чрез покаяние, а ако само се изведе от -полето на човека, тя про­дължава да съществува, активно да действа на друго място. Трябваше да намеря къде е отишла тази програма. Оказа се, че е отишла в моето поле. Тогава разбрах защо магьосниците изхвърлят болестта във водата, в земята, в растенията, в раз­личните предмети, в противен случай програмата ще действа против този, който я е извел навън. Аз започнах да търся програмата в своите полеви структури и не я намерих, но я открих в полето на моя син, Той би трябвало да наследи кармата на човека, когото съм спасил, би трябвало да унищожава жените, които обича. Аз не можех да оставя програмата в полето на моя син и при това ми беше жал за човека. Можех да неутрализирам с 60% тази програма, останалото се наложи да му върна, защото той лично беше успял да я поддържа с постъпките си по отношение на жените. Принципът на отвеж­дането на болестта във водата, в различни предмети също е неправилен, но за това ще разкажа по-късно.

Много голям брой заболявания са свързани с това, че хората не знаят колко е опасно в периоди на силен душевен подем, радост, влюбеност, когато енергийното ниво на човека е рязко увеличено, да допускат негативни мисли и емоции.

Веднъж при мен дойде за помощ една жена, чието дете страдаше от енуреза. Търся причината за болестта на детето и казвам на майката:

- Вие сте се разсърдили и сте пожелали зло на човек в еди-коя си година-Жената не можеше да си спомни, Аз уточних:

- Това е било през февруари, на 11-12.

- Това е денят на сватбата ми!

- Какво се е случило на сватбата ви?

Жената не можеше да си спомни никакви силни отрица­телни емоции или постъпки, свързани със сватбата. Но по енергетиката аз виждам една силна обида по отношение на жена, роднина на мъжа.

- Може би сте се скарали със свекърва си?

Жената трудно си спомни, че свекърва й казала нещо не както трябва, но чувство на голяма обида, което да се е запа­зило в паметта, нямаше.

Започнах да разбирам какво е станало.

В деня на своята сватба вие сте били в много възвише­но състояние, имали сте огромна енергетика, затова даже нез­начителната обида на свекърва ви й е нанесла много голяма вреда. Връщайки се назад, тази обида сега се е проявила с енуреза при вашето дете.

Енурезата не е болест, това е първият сигнал за силни неблагополучия в духовните структури на детето, това е бомба със закъснител, която не е задължително да се прояви като болест на детето, то може да има нещастна съдба, изкривени са емоционалните или психическите структури.

Затова всяко чувство на обида, което е отишло на голяма дълбочина или с което човек не може да се справи дълго време, е голяма опасност. Хората интуитивно са се мъчели да отхвърлят, да преодолеят чувството на обида, не са му давали възможност да се натрупа. Средствата за това са били плачът, чупенето на съдове, ругатните... Когато обидата се изживява дълго, тя става много по-опасна и удря не само по обиждащия и обидения, но и по техните деца. Здравите хора по принцип не си позволяват дълго да се сърдят. В юдаизма и в християнство­то има празник - Прошка, когато човек моли прошка за всич­ки нанесени обиди, волни или неволни. Ако това се прави искрено, се задейства механизмът на покаянието и става под­съзнателно самопречистване.

Страхувам се, че днес ние разбираме смисъла на покая­нието много неясно.

Като изучавах световните религии, аз започнах да анали­зирам понятието разкаяние. Това е преди всичко не безплод­ното угризение на съвестта, самобичуването или съжалението за отминалото. С подобни емоции човек може да си причини само вреда и нищо повече.

Да се разкаеш - значи да насочиш всички сили към изменение на себе си и никога да не повтаряш грешките си,

това е процес, смисълът на който е в това, че взривът от енергия, възникнал при осъзнаването, да работи за съзидание. При разкаянието настъпва разкъсване във веригата на при­чините и следствията, където една постъпка влече след себе си друга. Механизмът на предаване на полевата информация, тоест натрупването, активизацията на програмите и тяхното изпълнение чрез постъпките на човека при разкаянието може да бъде спрян.

В юдейството разкаялият се или в християнството раз­бойникът на кръста могат да станат по-висши от светци, защо­то на тях за това са им необходими десетки пъти повече уси­лия, отколкото на човек с чиста карма за това да изживее це­лия си живот в светост.

Човек с чиста семейна и лична карма трябва да положи по-малко усилия за достигане на големи резултати, отколкото човек с тежка карма, за да бъде просто порядъчен. Ето защо във всички световни религии ясно е формулирана тезата, че личните стремежи на човека към Божественото са по-значими от възможностите, дадени му от природата.

Механизмът на покаянието трябва да бъде неразделно свързан с разбирането на картината на света: за да осъзнаем нарушението на закона, трябва да знаем закона.

Първоначално аз предполагах, че покаянието разрушава само програмите, формирани от негативните емоции: ненавист, обида, пожелание за зло, но сега виждам, че негови­те възможности са много по-големи и главното е максимално­то изменение и хармонизиране на полевите структури.

На финото духовно ниво всеки човек контактува с Божественото, както всяка една клетка на организма с целия организъм. Невъзможно е да се прекъсне контактът при вся­ка, най-тежка карма и при всяко поведение на човека. Полевите структури на всеки човек съдържат информация за нарушенията на висшите закони от предците и от тях самите в минали въплъщения и колкото по-сериозни са нарушенията, толкова на по-фино ниво те присъстват.

Съществуването на две взаимно изключващи се тези за изначалната греховност и за изначалната чистота на човека става разбираемо, ако помним за различните нива на полеви­те структури. Затова стремежът чрез покаяние към Непоз­наваемото, Божественото е изходът към по-фино ниво, духов­но възвисяване на човека и очистване на кармата му.

Единството на всичко, което ни заобикаля, понякога се потвърждава по най-неочакван начин.

Веднъж една моя позната ми позвъни и се оплака, че кучето й загива, изяло „изневиделица" някаква отрова и не е ясно дали ще го спасят. Аз погледнах дистанционно енергети­ката на кучето и видях черни петна в областта на стомаха и главата, отровата вече беше подействала на мозъка. Кучето лежеше неподвижно.

-        Може ли да се въздейства върху отровата по енергиен път?

-        Може.

Започнах да обезвреждам отровата в организма на куче­то дистанционно, проведох тест какво лекарство може да се даде.

- Разтворете в малко вода аспирин и му дайте да пие - казах на познатата по телефона.

Черното петно след половин час започна да се променя, стана сиво, смали се размерът му, кучето започна малко по малко да идва на себе си. Енергетичното състояние рязко се подобри. Но за мен беше важно да зная защо кучето е изяло отровата. Продължих изследванията си и се оказа, че причи­ната за нещастния случай с кучето е било поведението на стопанката, нарушаването от нея много преди това на висши­те закони на Вселената.

По-подробно за причините ще поговорим във втората книга.

Разговарям с една млада жена. Тя беше преживяла авто­мобилна катастрофа, имаше сътресение на мозъка, а сега й изтръпва един пръст на ръката. Търся причината за ава­рията, анализирам последствията, обяснявам на жената зави­симостите на нещастията от нейните постъпки.

- Какво ще стане със здравето ми? - пита тя.

- Когато при мен за помощ идва неподготвен човек, той очаква, че аз ще движа ръцете си и зле разбира моите обяс­нения, не му е ясно колко по-силно е това въздействие. Поня­кога даже възникват обиди и това за съжаление не преминава безследно за болните. При жената след няколко дни започна сериозно подо­брение, но когато тя повторно дойде, аз видях изкривяване на полето поради първоначалното недоверие и автоматичната атака към мен. Обяснявам това на жената.

- Това не е могло да стане!Вижте, показвам ви ситуацията: десет минути след като сте си тръгнали, вие сте изпитали чувство на недоволство и понеже кармата ви не е много чиста, към нея са се включили и нарушенията на родителите и е започнала истинска атака към мен. Имали ли сте неприятности в последно време?

- Да, кучето ми за малко да го сгази една кола.

- Рисувам полевите структури на кучето и на жената. Те са идентични. Домашните животни са много зависими от етиката на стопаните си, техните болести и травми най-често стават по вина на човека. Полето на кучето преди е било чисто, след идването на жената при мен са се появили изкривявания в областта на главата, предните и задните лапи.

- Ето травмата с лапата на кучето - показвам на жената рисунката. - Кой е виновен за изкривяването на полето? Стопанката! Какво е направила? Пожелала ми е зло - обясня­вам подробно на жената. - Излизайки от прегледа, вие петна­десет минути сте били ядосана, но тъй като аз не съм виновен, вашата обида е връхлетяла върху кучето, добре че не е върху мъжа ви или сина ви.

Коригирам полето на жената, подобрява се състоянието на кучето, остават изкривявания само в областта на едната задна лапа, защото жената засега все още не се беше съгласи­ла с цялата получена информация. След известно време поле­то на кучето напълно се изравни.

Нашите роднини и даже домашните животни зависят от нас и ако ние нарушаваме законите на етиката, те могат да бъдат наказани заедно с нас.

В последно време често ми звънят познати с различни медицински въпроси. При един от тях вече двадесет дни про­дължава бронхит, лекарите са опитали различни лекарства, но бронхитът само се усилва.

- Преди един месец си се разсърдил на жена си.

- Тя беше много виновна, аз даже едва не я ударих.

- Запомни: на близки хора никога не трябва да се сърдиш дълго, а въобще не трябва да пускаш обидата навътре в себе си. Това е все едно да се сърдиш на Вселената.

След два дни моят познат ми се обади и ми каза, че брон­хитът му напълно се е излекувал. Консултацията, открила за човека причината за болестта, го е избавила от продължител­ните усилия на медицината и колкото по-добре биха го леку­вали, толкова по-лошо би било това за него, защото причината за болестта щеше да продължава да съществува. В такива ситуации е допустимо лечението с гимнастика, лечебното хранене, тъй като те могат да въздействат на психиката и подсъзнанието на човека и да разрушат създадените от обида­та програми на разпадане. Но тези средства не могат да се ръководят със съзнанието и затова водят само до частично излекуване, без да избавят от повторение на подобна ситуация.

Ще продължим описаната история в друг вариант: един човек е бил излекуван за два-три месеца чрез средствата на съвременната медицина, но причината за бронхита - обидата, е останала като пакет от програми в неговото подсъзнание. Ако в този момент или след няколко месеца жена му роди дете, в неговото поле ще се намира програмата на обида и унищожаване на хората, получена от таткото. Детето, като израства, ще носи в себе си тази бомба със закъснител и даже незначителната обида към някой роднина може да отприщи този механизъм. За блокиране на програмата в подобни ситу­ации може да се развие туберкулоза, инфаркт, рак на белите дробове, стомаха или хранопровода.

Тъй като сега поведението на хората не се блокира от съответните мирогледни предпоставки, от високо ниво на ети­ката и културата или от спазването на библейските заповеди, в полето на всеки от нас има такива „бомби" и те действат все по-често. С това се обяснява взривът от сърдечно-съдови и онкологични заболявания в последните десетилетия.

Тъй като този механизъм не е известен на медицината, обяснения се търсят във влошената екология, недоброкачест­веното хранене, честите стресове.

Даже само един такъв факт показва, че ако целият арсе­нал на съвременната медицина както преди е насочен само към ликвидиране на последствията, е невъзможно да се пре­дотвратят онези „чернобили", които дебнат здравето ни.

Логиката на нашето съзнание и логиката на живота и развитието на Вселената, за съжаление, често не съвпадат. Съзнанието и нисшите слоеве на подсъзнанието понякога са в противоречие с хармонията на света и практически всяка ис­тория, разказана в книгата, потвърждава този факт.

Млад мъж дойде при мен за втори път. При първата ни среща му обясних, че неговата вътрешна агресия по отноше­ние на жена му е причина за безплодието й. В резултат на корекция успях да намаля тази агресия, а сега виждам, че негативните програми отново силно са се активизирали.

-   При вас отново се е включила програмата за унищоже­ние на жена ви. Какво е станало причина за това?
Гласувай:
1Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 35869172
Постинги: 21665
Коментари: 21535
Гласове: 30177
Архив
Календар
«  Януари, 2023  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031