Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.10.2011 22:33 - Торсионните полета в теорията на физичния вакуум - Генадий Шипов Част 3
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 4123 Коментари: 1 Гласове:
7


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
За предишната част ТУК

Структура на пространство-време


Свойства на структурата на пространство-времето както и на ФВ

1.Инертност
2.Изключителна еластичност
3.Неустойчивост на въздействие на външни полета т.е. възприемане и съхраняване на информация и мигновено разпространение във всяка точка
4.Съхранение на информацията на холографен принцип
5.Притежава геометрични свойства-метрика, размерност, кривина, сигнатура, абсолютен паралелизъм и др.
6.Физически носител е на Световното поле на съзнанието.

Структура на пространство-времето на Вайценбек-Вейл

         Неговата размерност е 10. В него съществуват две метрикитази на Риман описваща безкрайно малко разстояние между 2 точки и тази на Килинг-Картан описваща завъртане на безкрайно малък ъгъл. В пространството на Вайценбек се използуват конформните координатни преобразувания на немския математик Г.Вейл, които описват раждането на частици от вакуума, унищожаването им и взаимното им превръщане. Структурата на пространство-времето на Вайценбек-Вейл се определя от структурните уравнения на Картан. Структурни уравнения означава, че те имат геометрическа природа и не съдържат физически константи. Те определят въртенето на Ричи(т.е. усукването на пространство-времето) както и връзката между Римановата кривина и въртенето на Ричи. Ако тези уравнения се запишат във спинорен вид(със спинори от различен ранг) тогава те се разпадат на геометризираните уравнения на Хайзенберг, геометризираните уравнения на Айнщайн и геометризираните уравнения на Янг-Милс. Първите описват качествата и движението на елементарните частици,вторите описват общорелативист- ката  електродинамика,а третите описват вътрешната структура на елементарните частици.Геометрията на пространството зависи от силите или от масите на телата т.е. пространството не е абсолютно и еднородно и геометрията му се определя от големината и разпределението на телата. Не съществува и абсолютно време, което да тече съвършено еднакво за всички тела. Щом пространството и времето са относителни то размерът на единицата за дължина и на единицата за време в подвижна и неподвижна отправна система ще имат различна големина. Движението на масите се предизвиква от изкривяването на пространството,а изкривяването на пространството се предизвиква от намиращата се в него материя. Също както около движещи се електрически заряди възниква електромагнитно поле, така и в пространството около всяко тяло възниква поле на привличане. Привличащите се тела изкривяват пространство-време- то в което се движат. На свой ред това изкривено пространство-време(поле на привличане) определя движението на телата, техните траектории и скорост. Телата раждат поле, а полето управлява движението и поведението на телата.Частиците са устойчиви и местни изкривявания на пространство-времето, а полетата по-малко устойчиви и разпределени.

Вакуум

         Вакуума е първична праматерия от която се ражда и в която изчезва материята. Вакуума е потенциално състояние на всички видове материя. Физическият вакуум (ФВ) е сложен квантово-динамичен обект, проявяващ се чрез флуктуации. ФВ е материална среда изотропно(с еднакви свойства) запълваща цялото пространство(и свободното пространство и веществото), притежаваща квантова структура, която е ненаблюдаема в несмутено състо- яние. ФВ е съставен от елементи, образувани от двойки частица-античастица вложени една в друга така, че системата да бъде електронеутрална и частиците са с противоположен спин - т.е. системата няма и магнитен момент. Такава система частица и античастица се нарича фитон. Фитона е съставен от виртуални двойки "частица-античастица", които образуват кръгови вълнови пакети вложени един в друг. Тези двойки виртуални частици образу- ват система, която е електронеутрална. Спиновете на вложените един в друг кръгови вълнови пакети са противоположни, от което следва, че в такава система компенсацията ще бъде не само по  зарядите, но и  по класическия спин и магнитния момент. “Фитона" има едновременно свойствата на частица както и на пространствено-времева структура. Основното състояние на този обект се определя от собствения му момент (спина) - чрез усукването на определени пространствено времеви характеристики. Пространството не е еднородно, а има две различни състояния - квазикристална структура (фитонната структура на ФВ) и вихрова структура (торсионните полета). На границата на двете състояния възниква електромагнитно лъчение при t = 2,7 К и се разпространява чрез микроструктурата на пространството. Честотата на това излъчване е непостоянна и зависи от размерите на вихрите, които приемат формата на тръби и нишки. Тези тръби и нишки пронизват цялото пространство и съществуват неопределено дълго. Под въздействие на външни полеви източници - електромагнитно поле, гравитационно поле и полето породено от класическия спин се осъществява поляризация на вакуума. Спонтанно или под външно въздействие фитоните се разпадат и предизвикват спинова поляризация на вакуума - ляво и дясно ориентирани обекти притежаващи само спин - без маса, заряд, енергия и импулс и имат изключителна проникваща способност - практически мигновено са навсякъде и винаги. Неутриното например пренася само спина (въртенето), а няма маса и заряд-то е една от разновидностите на динамическото торсионно поле в чист вид. Взаимодействията между торсионните полета се наричат още спин-спинови взаимодействия. Една от особеностите на вакуума е наличието в него на полета с енергия(физическа, не фина), равна на нула и без реални частици. Това е електромагнитно поле без фотони, пионно поле без пи-мезони,електрон-позитронно поле без електрони и позитрони. Но щом има поле, то трябва да трепти.Такива трептения на вакуума се наричат нулеви, защото там няма частици. При трептенията се раждат кванти и изчезват - те живеят много кратко време. Времето на живот на мигновен електрон е около 10 на минус 21 степен секунди, а на мигновения неутрон 10 на минус 24 степен секунди. Обикновения свободен неутрон живее минути, а в състава на атомното ядро живее неопределено дълго, както и електронът. Частиците живеещи много кратко са наречени виртуални. Ако физиката не може да открие отделна виртуална частица, то сумарното им действие върху обикновените частици се фиксира отлично. Прехода на материята от виртуално в реално състояние става в резултат на спонтанни флуктуации или под въздействието на вече родена от вакуума материя. Оказва се също, че виртуалните частици възникват не само във вакуума. Те се пораждат и от обикновените частици. Електроните постоянно излъчват и веднага поглъщат виртуални фотони. Всяка елементарна частица се движи съп- роводена от цяла свита виртуарни частици. Около ядрата лети сплескан по орбитата облак, като частиците в ядрото се задържат заедно, благодарение на обмена сдруги частици. Ако във вакуума постъпва енергия от някакъв външен източник, като например външно гравитационно поле, тогава виртуалните частици биха могли да станат реални. Частицата представлява граничен случай на чисто полево образование, когато масата или заряда му клонят към постоянна стойност. Вакуума ражда 3 разновидности частици -брадиони - с положителна енергия на покой, люксони - с нулева и тахиони - с отрицателна енергия на покоя. Реално вакуума се намира под въздействието на материя, енергия и полета които го променят във възбудено състояние. Има 3 вида възбудено състояние или поляризация :
         а) Зарядова поляризация(смущение от заряд)-проявява се като електромагнитно поле. Тя се съпровожда винаги и от спиново поле т. е. от торсионно поле.
         б) Спинова надлъжна поляризация (смущение от маса) - проявяваща се като гравитационно поле - предизвиква появата на небалансирани инерционни сили, които движат материята.
         в) смущение от класическия спин-напречна спинова поляризация-пораждаща спиново поле или още торсионно(притежаващо информационни, инерционни и др. качества)
         Във физическият свят има само физически вакуум и неговите поляризационни състояния, които пък се изразяват променяйки структурата на пространство-времето. Единен носител на полетата е физическият вакуум и всички те се явяват негови различни фази. Физическият вакуум е материалната среда осъществяваща взаимодействията и раждаща елементарните частици. ФВ е преносител на торсионните взаимодействия. Във вакуума съществуват критични точки, в които всички нива на реалност се проявяват едновременно във виртуален образ. Достатъчно е незначително въздействие върху тези точки чрез полето на съзнание и това ще доведе до раждането на материя. Светът на психичната енергия, а също и светът на мисловната имат взаимни преходи и взаимовръзки с физическия свят от типа на преминаване на полевите образувания в материя и обратно - т.е. съществува материа- лизация на мисълта и дематериализация на веществото в мисъл. От вакуума могат да се раждат и да изчезват в него не само елементарни частици, но и по-сложни физически обекти. Вакуума е безчастична форма на материята, чиято плътност се изменя според действащите върху вакуума сили. Гравитацията е присъща и на масата на вакуума-т.е. телата привличат към себе си вакуума, подобно на земното притегляне. При движението на едно тяло заедно с него ще се движи и окръжаващият го вакуум,ако не действа друга по-голяма сила.Вакуумът не просто се увлича от движещото се тяло, а изпълнява ролята на истински ръководител на всяко движение. (Вакуумът и контролираният от него обект представляват затворена система) В природата няма абсолютно неподвижен вакуум. Вакуумът притежа- вайки маса винаги се увлича от това тяло, чиито гравитационни сили преобладават.
         Тези процеси на генериране на реални от виртуални частици са в основата на т. нар. квантово изпарение на черните дупки. Такива факти като телепортирането на предмети показва, че е възможно "потъването" им във вакуума, както и раждането от него не само на елементарни частици и античастици, но и на по-сложни физически обекти. Например - под въздействие на лазерен лъч могат да се създадат светлинни, а едновременно с това и ра- диовълнови копия на всякакви материални обекти и да се предават на огромни разстояния практически моментално. По принцип е възможно и човекът да бъде "записан" със светлина, да бъде "разглобен" на радиовълни и в такъв вид да бъде пренесен навсякъде. А след това този така наречен "радиопортрет" може да бъде отново превърнат в светлинен образ. Светлинните радиовълнови копия представляват информация, записана в торсионните полета, а физическия вакуум позволява да се предава тази информация моментално на каквито и да е разстояния и без изкривявания.  Във физическия свят не става нищо друго освен изменение на кривината и усукването на пространство-времето,а материята представлява сгъстено пространство-време.

 Световно поле на съзнанието(СПС)

Пространството  може да се усуква по най-разнообразни геометрични закони и неговите качества са информационни като на човешкото съзнание, но в много по-огромни размери.

Извън нашето съзнание във всяка точка от пространството съществува в гигантски размери съзнание различно от човешкото, а нашето съзнание има канали, с които при определени условия влиза във взаимодействие с него. Първичното торсионно поле представлява СПС (финия свят) и има памет, мислене - качества на съзнание безкрай пъти по-големи от човешките. Пространство-времето е физическият носител на световното поле на съзнанието. То едновременно притежава както геометрични свойства/метрика, размерност, кривина, сигнатура, абсолютен паралелизъм и др./ така и свойства подобни на човешкото съзнание /памет, мислене и др./,но безгранични по своите възможности. Вследствие на информационни въздействия може да се измени енергийното състояние на обектите на въздействие. Енергоинформационният обмен във Вселената става практически мигновено чрез структурата на пространството. Торсионната компонента на физическия вакуум въздействува върху качествата и структурата на обектите във веществено-енергийния физически свят посредством информация. Първичното торсионно поле (ПТП) поражда особен род инерционни сили, действуващи на всички видове материя. При това въздействие възникват не само нови форми на преустройство на празното пространство,но се развихрят и нови флуктуации от виртуални частици, породени от инерционните сили на ПТП, което предизвиква както деформиране на предметите, така и тяхното придвижване в пространството, а също и други явления. Информацията се предава чрез промяна структурата на пространството, а няма предели за многообразието на структурните преобразувания на пространството. Формите на Реалността се съдържат не във физическият свят, а в структурата на съзнанието. При динамичното равновесие всяка промяна в състоянието на системата предизвиква еквивалентна промяна някъде другаде в нейната структура. Категориите на материята и съзнанието представляват вложени една в друга проекции на една по-висша реалност. Напълно подредената част от "Абсолютното нищо" има отношение към създаването на Световното поле на съзнанието,за което осредняването на физически величини не играе никаква роля.Вторичните ефекти на силовите физически полета като черни дупки,бели дупки,силни лазерни и електромагнитни полета могат да "отворят" пространството към  Световното поле на съзнанието до такава степен,че в него да "потъват" цялостни вещест- вено-енергийни системи.При такъв процес информацията за веществено-енергийния стро- еж на физическите тела се запазва изцяло,в рамките на стабилна информационна матрица, оформяща се в торсионния вакуум,която по-късно при подходящи условия може да въз- произведе материята на веществено-енергийно ниво.
         Основната енергия действуваща на полето на съзнанието на Вселената е психичната енергия. Съществува активно взаимодействие между човешкия мозък  и Световното поле на съзнанието (СПС). Това поле носи информация за цялата реалност, но не предопределя в абсолютен смисъл хода на събитията във физическата реалност. СПС е способно да въздействува на човешкото съзнание, в резултат на което възниква мислово и езиково изразя- ване на научното знание.Човешкото съзнание е способно да се включва в полето на съзна- нието и чрез него да въздействува на физическия свят. В процеса на отразяване на някоя идея съзнанието влиза във взаимодействие със съответната й структура на вакуума. При определени условия информацията за бъдещи събития във физическата реалност може да получи пълно реализиране.Това означава, че част от събитията могат да бъдат повлияни от различни фактори, включително и от взаимодействието между човешкото съзнание и СПС. Информацията е формата на всичко, тя е потенциал на бъдещата енергия. Информацията не намалява от това, че се употребява, а обратно се размножава. Информацията е мярка за изменение във времето и пространството на структурното разнообразие на системите. Животът би бил невъзможен, ако живите същества не улавяха информацията, която постъпва от обкръжаващата ги среда, ако не умееха да я преработват и да я обменят с други живи същества. Информационното поле на Вселената е многослойно и при това всеки слой е свързан йерархически с по-висшите слоеве, чак до Абсолюта. Информационното поле на Вселената  е жива система, способна да получава информация, да я съхранява, да се учи от нея, да създава нова информация в себе си и да дава по своя воля разпореждане за материално движение и действие. Всяка материя притежава съзнание при това колкото по-висша естепента на взаимодействие на материята с информационното поле толкова по-високо е съзнанието на материята. Във финия свят протичат главно процеси на информационен обмен. Финият свят съдържа набор от информационни матрици, по които се реализира изграждането на материалния свят, както и съдържа информация за всичко материално. Единното информационно поле на Вселената съдържа информация не само за Вселената като цяло, но и за всички нива, светове и обособени същности, както и за човешкото съществуване. Единното информационно поле съхранява в себе си холограмите на всеки човек с неговия свят от чувства и мисли. Носител на информация във физическия свят са електромагнитните вълни. Нашето зрение, слух, обоняние, вкус и осезание функционират на ниво атоми с помощта на електромагнитното поле.Човекът и животните имат акупунктурна система, способна да възприема външни сигнали и да ги трансформира в съответните форми на вътрешна активност. Материалния носител на информацията във финия свят са торсионните полета или торсионните вълни .Те са начина за въздействие на финия свят върху материалния.При въздействието на външни торсионни полета, в клетките на мозъка се формират спинови структури, които извикват в съзнанието съответни образи и усещания. Нашите мисли и чувства са торсиони. Мисълта може да влияе сама на себе си, тоест представлява самоорганизираща се структура, която има самостоятелен живот. Мисълта се ражда и веднага за нея знае целия свят, затова човек се проектира във Вселе- ната в пропорции несравними с големината на физическото му тяло. Всяка мисъл, звук дума излъчвана от нас изкривяват ФВ около нас и създават торсионни полета. Съзнанието е способно не само да създава мисъл-форми, но и по свое желание да ги изгражда от виртуални частици. С помощта на торсионното поле до всяка клетка на човека достигат всички мисли, чувства, желания, посоките на жизнената дейност, неговите стремежи.
         В човека има няколко нива на торсионните полета, които съответствуват на невидимите енергийни тела - чакрите. Колкото по-високо е разположена чакрата, толкова по-висока е честотата на полето. ФВ се явява носител на торсионните полета, а те на свой ред са носители на съзнанието. Съзнанието е творяща информация. Световното поле на съзнанието действува като регулатор или по-точно като посредник между Бога и физическият свят. Светът е устроен по технологичният модел на холограмата. Светът е колосална холограма и всяка негова точка има пълна информация за света като цяло.
         Холодвижението е описание не на структурата на обектите, а на структурата на техните взаимоотношения и различните движения, които те извършват. Това позволява да се отчитат както принципното единство на Вселената, така и нейната динамична природа. В началото на 60-те години унгареца  Денис  Габор  изобретил  холограмата.  За  да  подобри чувствителността на електронните микроскопи, той разработил нова техника на фотографско запаметяване. Запечатал на филма не интензитета, а съотношението на интензивност между определен светлинен лъч и съседните лъчи. Например отрязваме от фотоплаката с холографската снимка на човек най-горната част. После прожектираме тази част, за да наблюдаваме получената от нея картина. Но сега не виждаме само главата, т.е. най-горната част на първоначалната снимка, а запечатания на първоначалната плака цял човек, тъй като всяка част от холограмата съдържа цялата картина в сгъстена форма. Американският неврохирург Карл Прибрам открил паралел между холографският ефект и поведението на мозъка. При създаването на холограма първо светлинните вълни се кодират. Чрез после прожектираната холограма образът отново се декодира и подрежда. По подобен начин мозъкът може да разшифрова запаметените от него информации. И също както холограмата, може да запамети на нищожно малко място милиарди информационни единици. Ако мозъкът наистина функционира като холограма, то той би могъл да има достъп до по-голямо цяло, едно поле или "холистичен честотен обхват", който надхвърля сетивните ни възприятия за границите на пространството и времето. Човек представлява самопрочитаща се текстова структура - холограмна матрица, а на една холограма могат да се запишат множество холограми и в зависимост с каква светлина е осветена холограмата се получава различно изображение. В резултат на това възниква светлинен и акустичен образ на организма и на следващите поколения, в зависимост от това с какъв цвят е прочетена хологра- мата. Ако севъздействува на молекула ДНК с лазер тя започва да свети и издава звук т.е. получава се светлинен и звуков образ на определена холограма. Тъй като всеки аспект на Вселената се изразява чрез трептения и всички вълнообразни форми на израз се смесват в главната холограма, всеки аспект на Вселената съдържа знания за цялото, всеки отделен аспект има способността да притежава познание за всички други отделни аспекти вътре в главната холограма. Времето в тази холографска Вселена е възможно да се движи многоизмерно в много посоки.Чрез медитация целенасочено се разширява областта на взаимодействие на собственото съзнание с информационното поле, носител на което е първичното торсионно поле. Медитацията може да успокои мозъка за да се настрои той в резонанс със Световното поле на съзнанието, постига се синхронизиране на цялата церебрална (мо- зъчна) кора. Ако това стане, зашифрованата информация за Вселената холографски се разшифрова и индивидът ще преживее състояние на единение със съзнанието на цялата холовселена.
         Теорията на далекодействащите сили и полета се основава на едно ново схващане за ролята на времето във физическата реалност. Това произтича от анализа на решенията на класическото вълново уравнение във физиката. Това уравнение допуска два основни типа решения - закъсняващи и изпреварващи потенциали на Вихерс. Равноправието на тези два класа решения формално изисква в теорията на движещите се заряди да се допусне,че наред с обичайния причинен поток на времето - от миналото към бъдещето (закъсняващ потенциал на Вихерс) съществува и обратния поток на времето - от бъдещето към миналото (изпреварващ потенциал на Вихерс). Съгласно Уилър и Файнмън вълните, породени от ускорената заредена частица, предизвикват съответни движения и в обкръжаващата среда. Отделни нейни части започват също да излъчват и на свой ред да изпускат вълни със за- късняващ и изпреварващ характер. Изходната и вторичната вълни интерферират, в резултат на което изпреварващата вълна изчезва и остава единствено закъсняващата. В такъв случай "реалният свят" /осезаемият/ би следвало да съдържа в себе си и информацията за бъдещи събития. Могат ли да съществуват такива части от "реалността", в които интерференцията на двата вида вълни, отговарящи за фундаменталните физически сили, да бъде невъзможна? Оказва се, че такава среда по принцип е "универсалното поле на съзнанието", а вълните които не се подчиняват на модела на Уилър-Файнмън са торсионните. Изпреварващата компонента на торсионните полета се поглъща много по-слабо, отколкото в полетата  на четирите   фундаментални   физически взаимодействия. Оказва се, че в тази "реалност" не остава никакво място за проява на случайностите. Наличието на информация за цялата физическа реалност както за минали, така и за бъдещи събития, обаче не означава твърда опеделеност на нещата. Наличието на свободна воля е показателно, че формата на естествения интелект, проявяващ се в СПС, притежава също качеството да мисли, което наблюдаваме и при човека. Всемирният Разум, съсредоточен в информационното поле на света, може да натрупва от само себе си знание, което се превежда във физическия свят на разбираем за него език и който в крайна сметка осигурява световното равновесие и всеобща хармония.
          Единството на пространство и време предполага неравномерно протичане на времето. Времето в цялото безгранично пространство е недвижимо и затова информацията за миналото е симетрична на информацията за бъдещето. Времето което ние измерваме не е физическа същност, а местна математическа характеризтика, отразяваща скоростта на
измемение на превръщането на една форма на материята в друга. През 50-те години Кибл и Шиама показват възможност да се свържат пространствено-времевите усуквания със собствения момент на импулса. Руският учен А.Е.Акимов изказва пръв идеята, че индивидуалното съзнание е способно да променя структурата на пространство-времето, което от своя страна   въздейства   върху   формите   на  веществените  предмети. Електомагнитните полета имат линеен характер. Сумата от линейни величини отново е линейна величина, имаща същия характер. Определяйки вектора на електромагнитната вълна като сума от линейни вектори, ние не можем да опишем как съставните части са го определили по начин, който да не обезличава тяхната /на частите/ индивидуалност. Нелинейния характер на торсионните полета като сумарен ефект от множество въртеливи движения е лишен от това неудобство. Торсионните полета не изчезват като индивидуалност в тяхното сумарно действие.
Следва...
 
Тагове:   полета,   шипов,   торсионни,


Гласувай:
7Спечели и ти от своя блог!
1. motsi - Споделяне.
12.10.2011 15:44
Великолепно четиво,от много трудно разбираемо естество за обикновения читател,в чийто число се причислявам и аз самия.Смутих се обаче от факта,че всичко ми се стори толкова познато и близко,като че аз мислех,а някой само вмъкваше думи, чийто значения дори не познавам,за да следвам последователно и гладко мисълта си.Макар и смътно осъзнал смисъла на прочетеното,се осмелявам да споделя,че това четиво най-ясно ми разкри,истинската същност на Вселената,за разлика от много други по тая тема.Не мога да спестя и благодарността си,към всички велики учени в тая област,всеотдайно жертвали личния си живот,за светлото бъдеще на човешкия род!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 35928105
Постинги: 21691
Коментари: 21548
Гласове: 30204
Архив
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728