Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.10.2010 21:28 - ХипсоСъзнание. Дж. Бейнс. Част 3
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 1223 Коментари: 1 Гласове:
3 ХипсоСъзнание
(техники за постигане на личен успех)

НИСКО НИВО НА СЪЗНАНИЕ: ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ
Основна причина за ниското ниво на съзнание е не­съмнено недоразвитостта на истинското АЗ. За това допринасят много различни и променливи фактори. Ще ги анализираме, като отново се върнем към нашето оп­ределение за Аза:
„Азът е съвкупност от съзнателно рефлективното познание" и „За разлика от Ние, Азът е всичко онова, което е същностно за индивида". За по-голяма яснота ще наричаме ИНДИВИД човек, притежаващ напълно разбито и зряло Аз, а АНТИИНДИВИД - онзи, който притежава само Ние, както ще проличи в следните от­ношения:
Съзнателно рефлективно познание = Аз = индивид = високо ниво на съзнание.
Несъзнателно познание = Ние = Антииндивид = ниско ниво на съзнание.
Антииндивидът е естествен продукт на пасивното подчинение на моделите за поведение в групата. Пора­ди хедонистичното си отношение този тип човек по принцип избягва да размишлява върху факти и идеи, не-съвпадащи с традиционните схващания. По-лесно е да се оставим да ни води тълпата и да възприемем нейни­те навици, вкусове и обичаи,отколкото да изградим собствена ценностна скала. Това отношение стига до крайност, когато индивидът живее под диктата на колектива и е неспособен да постигне духовна независимост. По този начин той се превръща в поредното винтче от гигантската машина. Антииндивидът е с ленива мисъл, не обича да се впуска в разумен анализ на нещата, а ако се замисли, то е случайно. Той е неспосо­бен да изгради собствена представа за живота, за човешките отношения, за съществуването на Бог и пред­почита да поглъща безропотно догмите, изработени от някоя религия, философско или политическо движение. Такъв човек сляпо приема онова, което твърди или отрича науката. Ако науката твърди например, че те­лепатията е шарлатанство, той не си прави труда да размишлява върху това. Не поставя и под най-малко съмнение университетските светила и в наивността си приема научната титла като доказателство за без­спорна мъдрост. Той живее в постоянен страх от това „Какво ще кажат хората" и определя поведението си според чуждото мнение. Неспособен е да разграничава познанията от Вярванията си и разпалено защитава някаква гледна точка само защото е убеден, че „това е така".
Антииндивидът е едновременно причина и следствие от ниското ниво на съзнание. В механизма на съзнание­то обаче е невъзможно да различим чисти причини и следствия, тъй като те се намират в непрекъснато взаимодействие. Следните две твърдения например са еднакво валидни: „Антииндивидът е продукт на ниско ниво на съзнание" и „Ниското ниво на съзнание е следс­твие от състоянието „антииндивид". Основателно може да зададем въпроса - къде е първопричината? Да­ли ниското ниво на съзнание е следствие от състояние­то „антииндивид" или антииндивидът е следствие от ниското ниво на съзнание?
Всъщност, първопричината е ниското ниво на съзна­ние. Вече посочихме, че съзнателно рефлективното познание формира зрялото Аз. Тогава как е възможно човек да учи съзнателно и рефлективно, ако няма зряло Аз? Стечението на положителни фактори на средата по време на младостта, наред с някои лични качества, пробужда съзнанието. За съжаление, тези елементи по своя характер са антисоциални и антикултурни, в сми­съл че нарушават установените норми. Например, ако едно дете бъде затворено вкъщи, то ще поддържа сла­би контакти с връстниците си, ще клони повече към умозрителност и наблюдателност, ще медитира мно­го по-задълбочено върху всичко, което прониква през неговия съзнателен фокус. Такова ранно и широко из­ползване на висшите интелектуални способности фор­мира Аза и той бързо се развива, стига детето да пос­тоянства в анализирането на околния свят. Най-важните елементи за формирането на високо ниво на съз­нателност са честите промени и обогатяващите преживявания под ръководството на родители, които умело насърчават инициативата и интелектуалното любопитство на детето.
Използването на специални методи в училище разби­ра се би осигурило система на обучение, насочена към постигането на високо ниво на съзнание, но това пред­полага разбиране на явлението „будност" от страна на съответните власти, Които първо трябва сами да я постигнат.
Целта на образователната система е да даде знания на детето, но не и да му позволи да постигне истинско разбиране на тези знания. Детето е принудено да учи сложни елементи, без да се е научило първо да мисли.
Нужно е да уточним някои термини с твърде широк смисъл, за да обясним механизма на придобиване на зна­нията. Ще дадем на някои думи по-пълно и точно значе­ние, за да ги разграничим от общоприетите, които се оказват неприложими към по-висшите ментални меха­низми.
„Да знаеш" не значи „да разбираш".
„Да мислиш" не значи „да медитираш".
Човек може да знае без да разбира, но не може да раз­бира без да знае. Всъщност разбирането е крайната обработка на определена област знания, която позволява да се направят солидни и задълбочени заключения, на­пълно интегрирани в разума на индивида. Разбирането е съвършена форма на знание. „Да знаеш" е само повър­хностно впечатление от данни или информация, повече, или по-малко запечатано в паметта. Човек, който „знае", може да изразява единствено стереотипни по­нятия, докато онзи, който разбира, може да прави преценки. Антииндивидът „знае", индивидът „разбира".
Известно е, че всеки процес на дълбоко разбиране Ввияе върху интеграцията на определени елементи, ко­ито никога не се забравят. Например, правилното раз­биране на теорията на относителността поражда в мозъка ясен образ, който е на разположение на индиви­да във всеки момент. „Знаенето" е ограничено, защото не дава цялостна представа. Разбирането позволява да се направят сравнения и да се установят отношения, които ще допринесат за задълбочаване, разширяване и усъвършенстване на понятията.
„Да мислиш не значи да медитираш". Да мислиш и да медитираш не е едно и също. В тази книга медитацията се разглежда като процес на дълбо­ко разбиране, извършващо се в състояние на будност, по-високо отколкото обикновено. Всички хора мислят, но много малко медитират. В нормалната си проява мисълта е объркана, хаотична и случайна дейност, при която индивидът зависи и е увлечен от въображението. Би могло да се каже, че той „не мисли", а е „прину­ден да мисли". „Мислещият" е подвластен на предраз­съдъците и вярванията си, на емоционалните, инстинктивните и страстните състояния.
От друга, медитацията предполага по-висша мозъч­на дейност, при която индивидът упражнява доброволно, целенасочено и съзнателно способността си да разсъждава. Яснотата на ума - качество, което притежават много малко индивиди - е най-важното в акта на „медитация". Невъзможно е „да се мисли" ясно. Знаем, че обичайното умствено състояние на човека е повече или по-малко смътно, объркано и разпокъсано, дори когато се прилага за интелектуално решаване на някои неизвестни.
Накратко, „мисленето" е синоним на „знаенето", а „медитацията" - на „разбирането".
На пръв поглед логиката ни предоставя необходими­те елементи за резултатно мислене. За съжаление тя не може да ни помогне да поправим грешките, дължащи се на деформирани понятия поради липса на достатъч­но и правилни наблюдения. Във всекидневието мислене­то ни се опира на неопределени и неясни понятия. В действителност мисълта ни може да достигне до пъл­на яснота само по изключение.
Липсата на контрол върху интелектуалните способ­ности е една от основните причини за ниското ниво на съзнание.
Друга такава причина е явлението „идентификация". Идентификация настъпва, когато съзнанието ни е по­гълнато от някаква идея, когато е приковано към някакво външно или вътрешно явление или е привлечено от зрителни или звукови образи и движения с конкретен характер.
Да си представим съзнанието като гумена топка, прикрепена към челото. При идентификация съзнание­то, което може да е на по-ниско или по-високо ниво, се привлича или отблъсква от някакъв външен предмет. Да допуснем, че индивидът се е разположил удобно в креслото квъщи и не прави нищо особено. Изведнъж някой хвърля камък и стъклото на прозореца се счупва.
Мигновено гумената топка (съзнанието) се проектира върху случилото се и се връща обратно със сетивно съ­общение, което остава неразтълкувано и неразбрано, тъй като индивидът е „несъзнателен" - тоест, способ­ността му за преценка временно е изтрита. Поради тази причина той силно се стряска, тъй като не може да се върне към съзнателност преди да получи сетив­ния сигнал. Тук имаме типичен случай на идентифика­ция, или проектиране на Аза. Индивидът става част  от самото явление, като го изпитва с особена сила. С други думи той се слива с явлението „счупване на стъклото". Идентификацията превръща човека от зрител в действащо лице и той лесно губи равновесие.
В обикновения живот непрекъснато се сблъскваме с проблеми и събития, които не ни засягат пряко, но ни разтърсват с голяма емоционална сила. Колкото по-го­ляма е степента на идентификация с определен проб­лем, толкова по-развълнувани сме.
Да вземем един прост пример - виждаме на улицата да лежи в безсъзнание припаднал човек. Това ни смущава до известна степен. Нека сега предположим, че при­падналият е член от семейството ни. В този случай вероятно ще се почувстваме дълбоко разтърсени, тъй като идентификацията ще бъде много по-силна поради емоционалните връзки.
Колкото по-„неидентифицирани" сме с дадена ситуа­ция, толкова по-ясно можем да разсъждаваме. Сравни­телно лесно е например да посъветваме приятел как да реши проблем, който той самият не може ясно да види поради пълната си идентификицаия с него, тъй като той се е отъждествил напълно с него, докато за нас причините са очевидни. Ако обаче този проблем е наш, сигурно няма да можем да намерим подходящо решение. Като разберем явлението „идентификация". можем да намерим ключ за постигане на душевно спокойствие, а в следващите глави ще обсъдим методи, насочени към тази цел
Виждаме, че при формирането и запазването на ниско ниво на съзнание съществува един порочен кръг, тъй като то поражда определени психически състояния, ко­ито на свой ред държат индивида в сънно състояние. Вътрешните конфликти пораждат и поддържат у него ниско ниво на будност, като го отдалечават от дейст­вителността. Комплексите, отчаянието, депресиите и неврозите са смъртни врагове на съзнанието.
Навиците издигат истинска бариера пред постигане­то на високо ниво на будност, тъй като снижават съз­нателното внимание, необходимо за извършване на на­шите действия.
Неспособността да се събудим в основата си е разс­тройство на мозъчните и умствени функции. Не съществува нормален човек в идеалния смисъл на думата - всички хора са повече или по-малко повлияни от прину­дителни импулси. Всяко нервно разстройство е умст­вено смущение, а всяко умствено смущение разстройва нормалното функциониране на мозъка.
Обикновено разумът би трябвало да помогне на ин­дивида да контролира състоянията, свързани с нега­тивните емоции и изкуственото напрежение. Виждаме обаче, че високоинтелигентните хора нямат по-голям самоконтрол отколкото хората с по-нисък коефици­ент на интелигентност.
Често сънното състояние (ниско съзнателно ниво) е продължение на зародишния стадий - детето спи и се чувства удобно и закриляно от майката. Травмата на раждането, причинена от рязкото отделяне от майката, често остава и в зрялата възраст и може да задържи на инфантилно ниво широки аспекти на личността. Такъв индивид никога не достига зрелост и вечно тър­си заместител на образа на майката.
Хора с бедна на нюанси и преживявания личност не-рядко са по-уравновесени и стабилни.
Човекът с ниско ниво на съзнание по необходимост страда от изкуствено засилено нервно напрежение, липсва му самоконтрол, изпитва умора, не може да се със­редоточава, има ниска производителност и тъй нататък.

За предишната глава ТУК
Следва продължение...
Гласувай:
3Спечели и ти от своя блог!
1. liliyanaandreeva - Всички технологии са като тази на Рокфелер...
07.10.2010 22:52
...лъскаш ябълки или ботуши докато някой чичо ти завещае 1 000 000 долара...И ставаш човек.Ако никой не ти завещае нищо - сори...ни телепатични сеанси,нито хипсо съзнание (ако нямаш достъп до някои СРС - та ).
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 33543138
Постинги: 20495
Коментари: 21144
Гласове: 29081
Архив
Календар
«  Юли, 2022  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031