Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.09.2010 20:59 - Диагностика на кармата. С.Лазарев. Глава 3 (седма причина) Глава 4
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 7957 Коментари: 2 Гласове:
5

Последна промяна: 09.09.2010 21:00


За предишната натиснете ТУК
 

Седма причина

Станали сме много диви през последните десетилетия от нашата история, не разбираме най-елементарни неща. Много ли от нас могат да дадат правилен отговор на въп­роса „Какво, е храна?" Храната преди всичко оказва въздействие върху полеви­те структури на човека и каквото е това въздействие - такъв е и човекът. Аз подложих на тест това, което става с енергетика­та по време на ядене, и бях крайно учуден, като разбрах, че човек възприема храната с първата чакра. С правилно хра­нене може да се лекува човек, неправилното хранене го погуб­ва не по-малко, отколкото неправилният мироглед или пове­дение. „И рече Бог: Ето аз ви давам всяка трева, която се засява от семе и я има по цялата Земя, и всяко дърво, което има плодове и расте от семе: това ще ви бъде храната." В „Бхагавад-гита" се забранява поемането на храна, която е престояла повече от три часа след приготвянето й: това е „мръсна" храна, защото е пригодна вече само за тялото, в нея няма нищо за духа. В юдаизма има понятие „некошерно месо". Това е месото, което съдържа кръв - то в никакъв случай не бива да се яде. Защо? Кръвта е пазител на данните за живота на физическото тяло, в нея се съдържа цялата информация за неговите болести, чувства, а също и емоции, които изпитват животните при заколването. Веднъж една жена ме помоли да анализирам причините за странното поведение на седемгодишния син на нейни роднини. Детето вече пуши, много го привлича алкохолът, опитва се да се закача с възрастни жени. В детето няма нищо детско, цялото му поведение се отличава с невероятна приземеност в най-лошите й прояви. Анализирам причините. Всички пара­метри на духовността са пределно ниски, както се казва, в детето „е заседнал дяволът". Виновен за това е бащата на де­тето, при това не кармично, а с начина си на живот. Параметрите на мисленето, поведението и храненето на бащата са много ниски. Трудно е даже да си представим как трябва да живее човек, за да има такива отрицателни па­раметри, какво трябва да прави, за да разруши напълно поле­то на своето дете. - Какво работи бащата на момчето? - питам жената. - Той живее на село, работи като месар, коли свине. Проверявам нивото на подсъзнателната агресия на момчето, тя е нулева. Значи бащата се отнася към своята работа без емоции. Но той обича да пие кръвта на животните - съобщава жената. Сега ми става ясно. Полевата структура на бащата на момчето чрез кръвта на животните получава информация за това какво изпитват те в момента на убиването им. Нашите далечни предци са били много по-грамотни от нас, когато са се молили, преди да убият животно, молели са го за прошка, че се налага да го използват за храна, и с това са блокирали всички отрицателни последствия, които ние сега преглъщаме, без да се замислим. Аз по-рано не разбирах защо в културата на народа съ­ществува забрана на четенето по време на ядене. Оказва се, че яденето с книга в ръка, пред екрана на телевизора, заедно с обсъждането на политически и семейни проблеми може да травмира душата на човека, защото по време на ядене информацията свободно преминава в под­съзнанието. Върху това се гради обредът на причастието, при­общаването към Божественото. Но ако по време на причастие свещеникът мисли за своите земни дела, за никакво причас­тие не може да става дума. Във всеки човек има душа, свято начало, човешко и животинско. В нормалното състояние тялото трябва да получа­ва храна от душата, душата от духа, духът от Бога. Изключване на което и да е звено от тази последователност е недопустимо, а животът, изграден върху примитивния прин­цип на насищане с храна само на тялото, без грижа за остана­лото, е твърде успешен път към регреса.   Глава IV   Техническа диагностика
В днешно време има натрупани доста факти за успеш­ни предсказания на бъдещи събития, за поведението на жи­вите и неживите обекти. Повече или по-малко просто стои въпросът с живите обекти. Тяхното поведение може да се анализира, обобщава и да се създават доста точни прогнози. За неживите обекти такъв метод е неприемлив, защото във физическия свят те на пръв поглед нямат поведение, нямат програми за реализация на измененията на структурата, на развитие във времето и пространството. В текущия от­рязък от време тяхното състояние е резултат от физичес­кото въздействие върху тях на други обекти. Моите изследвания показват, че това не е точно така: проблеми, определящи съдбата на неживите обекти, също същест­вуват. Те се формират в резултат на взаимодействието на програмите на индивидуалното поле на обекта с полетата на други обекти. Възникването на генетични програми и развитието на нервната система като набор от устойчиви програми на живите обекти е позволило много пъти да се ускори реализацията на полевите програми на физическо равнище. Поведението на живите обекти се отличава от по­ведението на неживите само с времевите параметри, при по- големи отрязъци от време това различие изчезва. Ако анализираме еволюцията на живите обекти на Земята, можем да видим нарастване скоростта на реализа­ция на програмите и диференциацията на обектите във времето, тъй като скоростта на реализация е свързана с индивидуализацията, с отделянето от средата при засил­ване на полевото единство. Основните програми, отговарящи за физическото състояние на живите и неживите обекти, са информационно-енергетичните структури, техният анализ позволява да се правят достатъчно точни прогнози за бъ­дещето. Живите и неживите обекти имат две тела: физическо и времево. Времевото тяло се реализира във физическото и се създава от информационно-енергетичните полета, затова да говорим за наличие на информационни програми за съществуването на неживите обекти и за взаимодействие на полевите и генетичните програми на живите обекти. Като въздействам на информационно-енергетичните структури, мога да променям физическото състояние и по­ведение на всеки обект, а също така да изследвам бъдещето му. Телекинезата, дистанционната диагностика и корекци­ята на живите и неживите обекти е обусловена от гореопи­сания механизъм. И така, информационната програма се реализира на физическо равнище, но трябва да съществува и обратният механизъм - това е необходимо условие за същес­твуването на Вселената. Следователно всеки обект може да се трансформира на ниво информационно-енергетични полета, като се премества във всяка една точка на Все­лената (в информационните полета отсъства пространст­вото), и отново да се реализира на физическо равнище - то­зи принцип лежи в основата на телепортацията, на въз­действието върху отдалечени обекти, в частност на об­лачността. Тъй като климатичните, геохимичните и тектонични- те особености на Земята са обусловени от информационно- енергетичните процеси, съществува възможност за непосред­ствено въздействие на волевите усилия на човека върху съби­тията и обектите на околния свят. Надигащата се вълна от катаклизми свидетелства не само за екологични изменения, но и за деформация на инфор­мационно-енергетичните структури на Земята. В днешно време човекът, който се опитва да управлява времето, да въз­действа върху неживите обекти, внася своето отрицателно въздействие в системата на полевата саморегулация на биогеносферата, деформира информационно-енергетичните структури на Земята. Тестуването показа, че даже недоволс­твото от времето влияе негативно върху полевите структу­ри на пространството, а следователно и върху човека. В основата на всички изследвания, засягащи живите и неживите обекти, трябва да бъде високата точност на ди­агностиката и многократният анализ на възможните пос­ледствия на въздействие. Традиционните методи на техническа диагностика по правило са ориентирани към откриване на вече съществува­щи дефекти, които по някакви причини са скрити от наб­людателя или възможностите на апаратурата. Провеждането на изследвания на полевата структура дава възмож-ност да се предсказват бъдещите физически дефор­мации на обектите, защото събитийният ред на физическо ниво е заложен в полевата програма. Анализът на различ­ните нива на полевите програми осигурява висока точност на прогнозирането. Но тъй като диагностиката винаги е намеса и взаимодействие с полетата на обекта, ако опера­торът има в своето поле програми за унищожение и само­унищожение, те могат да преминат в полето на неживия обект и да създадат условия за неговото разрушаване. Механизмът за полева саморегулация включва съответна­та програма за унищожение на оператора. Затова въздейс­твието върху неживите обекти чрез информационно-енергетичните структури може да бъде опасно за цялото човечество, защото на фино ниво всички хора са единни. В областта на техническата диагностика етиката на оператора, чистотата на неговите подсъзнателни кармич- ни структури е необходима в не по-малка степен, отколкото при лечението на човека. Високото ниво на подсъзнателна агресия в информационните структури на човечеството мо­же да предизвика в най-близко време редица глобални ка­тастрофи, които е невъзможно да се предотвратят с пови­шаване на техническото ниво на обслужващия персонал. Въпросът за екологията на духа е първостепенен, тъй като именно той определя състоянието на околната среда.  Първото използване на екстрасензорното тестуване за ди­агностика на неживи обекти беше през пролетта на 1991 г. в Ялта. Аз реших да анализирам ефективността на тестуването в новата за мен област. Предложиха ми по картата на Кримския полуостров да намеря места, благоприятни за отг­леждане на лозя. Погледнах с помощта на рамковата антена. Тези места се разполагаха покрай „ брега, което потвърди и присъстващият в групата агроном. А най-благоприятните мес­та за отглеждане на ябълки, по мои данни, се намираха в центъра на полуострова, далече от брега, което също се потвърди. След това започнах да търся местата, най-благопри­ятни за живеене, където се бяха запазили чисти въздухът и водата, погледнах къде е най-добре да се строят санаториуми, какви болести в какви места е по-добре да се лекуват. По­лучиха се много интересни резултати. Всички постройки отпре­ди революцията, особено къщите, бяха разположени изключи­телно в местата, благоприятни за здравето и съдбата на човека. Но много от новите постройки бяха разположени в неблагоприятни места. Вероятно преди сградостроителите ин­туитивно са чувствали къде може да се строи. В неблагоприят­ни места обикновено са се разполагали гробищата, парковете или културните зони. Местата за постоянно живеене са имали по правило повишена биополева комфортност. Реших да на­меря на картата място, предизвикващо най-много заболява­ния, включително и онкологични, и намерих такова място. Тези изследвания ни навеждат на мисълта, че повърхността на Земята е нееднородна като условия за живеене: има бла­гоприятни и неблагоприятни зони, при това те не са свързани с никакви геохимически, геотектонични образувания. Този ме­ханизъм засега не ми е ясен, но той съществува и оказва въздействие върху живота на хората. В Крим благоприятните зони бяха разположени във фор­мата на петна, а в Петербург ситуацията се оказа съвсем друга. Пред 1991 г. при мен дойде един професор от Политехническия институт. Заинтересувал се беше от моя ме­тод и предложи да го използва за техническа диагностика. Той се занимаваше с изследвания на екологията на областта и искаше да направи редица експерименти, за да се убеди във възможностите на екстрасензорното изучаване на състоянието на водните басейни. Подобни изследвания вече са се про­веждали, може да се определи например наличието на полез­ни изкопаеми не само като прелетим над някакъв район, как­то е правил Ури Гелер, но и по снимка или карта. Ние взехме подробни карти на областта и започнахме работа. Изслед­вахме замърсеността на Нева с фосфор. Аз мислех, че макси­мално натрупване трябва да има в устието, но се оказа, че е в по-горните части на реката. Същото се получи и с азота. Причината за това е, че фосфорът и азотът се отмиват в гор­ните части на реката, където селското стопанство се води неб­режно. В руслото на Нева има място, където нивото на замърсеност с фосфор и азот пада до нулата, след това пак се издига и плавно спада, тоест има участък от съвсем чиста вода, който е разположен перпендикулярно на течението на реката. Такива участъци с чиста вода са известни на специалистите, но засега е неразбираема причината за тяхната поява. В чуж­бина учените също са наблюдавали неведнъж „ефекта на чистата вода" там, където по всички изчисления е трябвало да има силно замърсяване. След това започнах да изследвам бреговете. Там, където водата в Нева ставаше чиста, минава­ше част от кръга, най-благоприятен за живеене. В енергетична­та структура на града има много специфично образувание, ко­ето поддържа чиста водата във водоемите и благотворно влияе на живеещите там хора, но има и зони, минимално пригодни за живеене. Това също са кръгови структури. В Петербург за раз­лика от други райони е открито съществуването на силни свър­зани помежду си кръгови енергетични структури. Сега такива изследвания могат да бъдат полезни не само за строителството на жилищни комплекси, но и за планиране на места за разполагане на технически обекти с повишена опасност. Следващият етап беше посветен на изследване на Ладожкото езеро. Петното на замърсеност с азот в Ладога има фор­мата на дълъг островърх език, а с фосфор - като петна в центъра на езерото. - Езикът, който вие нарисувахте - казва професорът, - е абсолютно правилен, изхвърля го Волхов, на брега му е разпо­ложен комбинат за белтъчни концентрати и много совхози, да, Волхов изхвърля огромно количество азот. Фосфорът също трябва да бъде като „език". Аз проверих - пак се получава петно в центъра на езерото. Създадохме програма, по която два месеца ставаше обра­ботка на получените данни. Това, което направих за два-три часа работа, в обикновени условия изисква няколко месеца. Когато работехме по карта, още не бяха провеждани изследо­вателски работи по откриване на замърсяванията с фосфор. По-късно в Ладога влязоха научноизследователски съдове, ре­зултатите от тяхната работа потвърдиха, че максималното за­мърсяване с фосфор действително се оказа в мястото, което аз посочих. Нямах възможност да взема информация отникъде, тъй като сътрудниците на института още не бяха я открили, аз работех само информационно. Съвпаденията бяха 80%. Много интересни резултати се получиха и при определяне на местата за течове в зала „Октябрский". Аз помолих да ми дадат план на зданието и намерих мястото, където трябваше да бъде течът. В някои места, които бях посочил, вече беше започнал ремонт, част от аварийните зони бях открил, преди да започне течът. Попитаха ме откъде идва водата: отвън или от самото здание? Аз почувствах, че водата идва отвън от тръба, която минава на няколко десетки метра от залата. След като проверих каналите на водопровода, видях ясно как тече водата, в какво състояние са тръбите, физически почувствах поведението на водата в местата на разклоненията. Може да­же да се определи какъв метал има във водата. За мен това бяха нови изследвания. Разбрах как човек, който владее метода на екстрасензорното тестуване, лесно мо­же да превключи от медицинската диагностика към тех­ническата. При обсъждането на резултатите от диагностиката обясних, че в метода няма нищо мистично, това е проява на закони, още неосъзнати и неразбираеми за мнозина. Главната особеност на екстрасензорната диагностика се състои в това, че аз работя не с физическите обекти, а с техни­те полета, а полето съдържа много по-пълна и точна инфор­мация, отколкото самият физически обект. Значи е било възможно да се определи предварително какво ще стане в Чернобил? - ме попитаха. Тестуването показа, че две години преди аварията в полето на Чернобилската АЕЦ са възникнали деформации на полевите структури, които са довели до авария. Сега може ли да се видят възможностите за авария във всяка една атомна станция? Да, но аз днес не мога да видя всяка една атомна станция, защото моята карма не е достатъчно чиста. Вече по­вече от година напрегнато се занимавам с промяната в себе си, но моето вътрешно етично подсъзнателно ниво не е доста­тъчно високо. При диагностиката на всеки един обект е необходимо да влезеш в контакт с него на полево равнище. Ако любопитните, които се занимават с екстрасензорика, се опитат да диагности­цират АЕЦ и след това рязко оплешивеят, нека не се учудват. Но не това е най-важното. Тъй като информационно-енергийните полета не са едно­родни и имат различни поднива, при диагностиката на всеки обект, ако моята карма не е достатъчно чиста, мога да причи­ня вреда, да наруша полевата структура на обекта, който диагностирам, и това може да завърши плачевно. Дирекцията на една организация ме помоли по анкети да тестувам професионалната пригодност на сътрудниците. Биоенергетиката позволява по почерка или по снимка да се определят не само деловите качества, но и здравето, съдбата, а също да се възстанови цялата информация, свързана с живота на човека. Започнах да анализирам и дадох препоръки за съвмести­мостта и създаването на висококвалифициран колектив. Резултатът се оказа непредвиден: след известно време сътрудни­ците толкова се увлекли от работата, че престанали да се приби­рат вкъщи, нощували на работните си места, предизвиквайки недоволството на жените си и многобройни семейни усложнения. В друг един колектив, също създаден по енергетични тестове, успешната работа и професионализмът се оказаха не по силите на ръководителя и колективът поиска неговото уволнение. На фино равнище полетата на живите и неживите обекти имат еднакви характеристики, взаимодействат помежду си, за­това всяка негативна мисъл, емоция или поведение влияят на неживия обект и могат да му причинят вреда. При взаимодействието на информационните структури на човека с информационните структури на неживите обекти прог­рамите за унищожение могат да преминават от човека в полето на неживия обект. Затова летците, операторите на АЕЦ и други специалисти на особено отговорни участъци трябва да бъдат вътрешно добри, да имат отрицателна стойност на показателя за подсъзнателната агресия, иначе, без самите те да искат, мо­гат да създадат аварийна ситуация. Глобалното повишаване на агресията в подсъзнателните структури на човечеството влияе на енергетиката на Земята и може да създаде условия за възникване на катастрофални ситуации. Всички екстрасенси, лечители от висока класа, имат мно­го ниско равнище на подсъзнателна агресия, защото иначе да излизаш в информационните полета на Вселената е много опасно. Опитът да се размножат екстрасенсите с ускорени ме­тоди без отчитане на техните етични данни може да доведе до отрицателен резултат. Подсъзнанието на човека контролира цялата Вселена, но особено висок е контролът в радиус около шестдесет метра около човека, там става взаимодействие и въздействие на всички живи и неживи обекти. Даже книгите, които се нами­рат в най-близкото поле на човека, осигуряват попиване чрез подсъзнанието на информация от тях. Много активно попива­не на информация става по време на сън, затова е опасно да се държи близо до главата на спящо дете детективска лите­ратура. Полето на всеки жив и нежив обект съдържа информа­ция не само за самия обект, но и за това, което е станало около него. Полевата структура на всяко помещение натрупва информация, взаимодейства с нашите полета и им влияе. Човек се кара в стаята, без да подозира, че това влияе на здра­вето на всички, които се намират там, тъй като става натруп­ване на отрицателна енергия чрез информационните структу­ри на помещението. Когато човек емоционално разрушава полевата структу­ра на предмета, към него се осъществява обратна атака. Колкото автономна е полевата структура на живия обект, тол­кова автономна е тя и при неживия. Неживият обект може да въздейства на живия, да въздейства активно и да обменя информация. След посещение на болни ми е спирал часовникът, макар че е бил навит. Спомних си за Ури Гелер, подържах часовни­ка в ръката си и той започна да работи. Пусковият механизъм съществува, но как работи той? Започнах да изследвам поле­вата структура около часовника и открих пробив на полето с голяма мощност. Следователно нашите емоции могат да де­формират полевата структура на неживия обект и по този на­чин активно да му въздействат. Наскоро ми се обади моята асистентка и ми каза, че се е развалил телевизорът на родителите й. Баща и често гледал предавания и много емоционално реагирал на икономически­те и политическите събития в страната. Правя тест на полето на телевизора - то е изкривено от програмата на ненавистта. Асистентката казва на баща си: - Разбери, всичко наоколо е живо: телевизорът, хладил­никът, всички предмети вкъщи. И ако ти се отнасяш лошо с тях, те ти отговарят със същото. Бащата е много учуден: - Нима моите възможности са толкова големи, че мога да влияя на телевизора? - Сега всички имат много големи възможности и това не зависи от теб, а от това, което става на Земята. - Какво да се прави тогава? - Помисли за това, че ти си виновен, помоли прошка за отрицателните емоции, които си изпитал. След половин час бащата осъзнал новата за него инфор­мация - телевизорът започнал да работи добре. Нашите вещи, дрехите ни натрупват и запазват инфор­мация. Ако някой ми е завиждал, като е гледал някоя вещ, завистта може да остави следа и да ми навреди, ако не съм защитен от собствена вътрешна доброжелателност. Веднъж към мен се обърна с молба да й помогна да си намери златната верижка. Верижката е била много кра­сива, жената я харесвала, но неочаквано се е загубила. - Аз не се занимавам с такива въпроси - отговорих на жената, - но вие е трябвало да изгубите верижката, в проти­вен случай тя би могла да ви причини неприятности. В полето на верижката се е намирала много силна програма за само­унищожение, която е могла да се включи в определени условия. Жената не ми повярва, но след седмица пак дойде при мен и учудена ми разказа, че по-рано верижката е принадле­жала на жена, която по време на блокадата се е опитвала да се самоубие. Верижката е била даже не върху самата жена, а в стаята й, но информацията за далечни събития до ден-дне- шен се пази в нейното поле. На прием при мен беше жена с алергичен обрив. Аз не намерих веднага причината и първият сеанс премина с цел подобряване на общото й състояние. Като дойде за втория сеанс, жената отбеляза, че засега не забелязва подобрение на състоянието си. Продължих да търся причината и открих, че алергията е предизвикана от растения и болестта се проявява по-силно, когато жената е вкъщи. На всяко друго място тя се чувства добре. Помолих да ми нарисува плана на жилището си и върху стената на кухнята посочих мястото, където е трябвало да бъдат растенията, станали причина за болестта й. Жената потвърди, че там се намират няколко саксии със стайни растения: столетник, лалета и нарциси. Погледнах по полето как цветята се отнасят към жената. Оказа се, че нормално. А причината беше в това, че майката на жената по време на бременността и след раж­дането на детето не е обичала растения. Тази програма се е загнез­дила в подсъзнанието и жената, без да знае за това, е атакувала растенията с полето си и в замяна е получавала такива атаки. Много алергии от растения, риба, животни, са предизви­кани от отрицателните емоции на нашите прадеди по отноше­ние на тези обекти. Неживите обекти реагират на дразнене и ненавист към тях и това също може да стане причина за алергии. Отрицателните емоции, изпитвани от предците или от човека в минали въплъщения, остават блокирани дотогава, докато човек не ги включи емоционално, като ругае лошо ми­ришещите треви, рибата, от която се е отровил, прахта, която му е омръзнала, и какво ли още не. Може да се дадат много примери за влиянието на неживите предмети върху човека. Една жена била на почивка с децата си и поради лошото време повече си стояла в стаята. Децата гледали телевизия, а жената искала да прочете натрупалата се литература. Пре­даванията й пречели, дразнели я, предизвиквали чувство на недоволство. След връщане от почивката самочувствието на жената рязко се влошило и нито един от специалистите от офи­циалната медицина не могъл да намери причината за нейното заболяване, а това е била ненавистта й към телевизора в продължение на две седмици, атаката на неживия обект на ниво поле. Друга пациентка има многобройни проблеми със здравето си, силно деформирани полеви структури. Анализирам причините. Жената повече от 20 години с ненавист се е отнася­ла към размножителната техника, с която е работила. - Но апаратурата беше стара, постоянно излизаше от строя, заради това даже не ми се ходеше на работа - обяснява тя. Но кой плаща за своята ненавист? Едно момиче е в лошо настроение. То злостно е изгасило цигарата си в капака на колата. И никога няма да помисли,че това е причината за главоболието й: включила се е програма­та на ненавистта към определен предмет и той отговаря със същото, защото на ниво поле живият и неживият обект реаги­рат еднакво. Всяка една негативна емоция по отношение на нежив предмет може да предизвика изкривяване на полевите струк­тури на човека. Да си спомним за майката, която удря с ръка крачето на стола, в което се е ударило детето, и казва: „Не плачи, виж, ние също го ударихме". В такава педагогика вече се залага неправилно отношение към света и бъдещите проб­леми на човека. Много сложни взаимоотношения се получиха при мен с компютъра, на който се набираше текстът на настоящата книга. Веднъж, като сядах да работя, забелязах, че с машина­та нещо не е в ред, върху екрана имаше някакви изкривя­вания. Реших да коригирам полето й и като влязох в контакт с машината, почувствах физически дискомфорт. След диагнос­тиката открих деформация на полевите структури в областта на гърдите. Такива изкривявания на полето обикновено се появяваха при мен, когато бях обидил някого. На читателя ще му бъде трудно да възприеме това, което ще кажа, но аз съоб­щавам само факти. За възстановяване на физическото само­чувствие трябваше да открия кой ми е обиден и с какво аз съм го обидил. След няколко минути намерих този, който ми беше обиден. Това беше компютърът и аз открих причината за обидата. Това беше програмата за унищожение, „седяща" в моето поле. Три години преди да се родя, баща ми е изпитвал ненавист към един човек, който го е обидил. Програмата за унищожение, внесена в полето на баща ми, се е предала на мен и не само се е реализирала във формата на болести и травми, но е атакувала всеки човек, с когото съм влизал в контакт, включително и децата ми. Компютърът остро е реаги­рал на тази програма, полето на машината в отговор ме е атакувало и е нарушило моята полева обвивка. След като отстраних програмата от своето поле, машината се успокои. Реших да проверя може ли машината да променя отношени­ето си към различни хора. И с изумление видях, че полето на машината различно реагира на полето на всеки от работещите с нея оператори, машината рязко отрицателно реагираше на операторите с негативна карма, с голямо количество програми за унищожение и самоунищожение. Машината особено не оби­чаше единия от операторите, именно той повече от всички й вредеше. Стана ми ясен забелязаният много отдавна механизъм, който се състоеше в това, че някои хора лошо действат на техниката, в тяхно присъствие всичко се чупи и се разваля. Веднъж една позната се оплака от болки в бъбреците и помоли да видя причината. Започнах да изучавам полевите структури. Законите са нарушени не от нея, а от някакъв нежив обект, който се намира в нейното жилище. По схемата на жи­лището аз посочих мястото, където се намира този предмет. Изясни се, че там се намират икони. Две от тях бяха старинни, а останалите нарисувани върху картон и купени в църква. Аз погледнах как иконите се отнасят към собственицата, не нару­шават ли законите по отношение на нея? Двете икони с изоб­ражение на Исус Христос и на Николай Чудотворец бяха наси­тени с програми за ненавист и унищожение. Звучи кощунстве­но - изображението на Исус Христос да изпитва ненавист и да програмира унищожаване на притежателката на иконата. След детайлно тестуване на първата икона се изясни, че художникът, който я е рисувал, не е искал раждането на дете­то си. Човек, който има в полето си такива програми, няма право да рисува икони. Художникът, рисувал Николай Чудо­творец, дълго време се е отричал от божествените чувства към децата и към бащата, затова той също е кодирал полето на иконите с емоциите за отричане от Божественото. Жената раз­бра защо не обича да остава дълго в тази стая. Преди далеч не всеки е имал достъп до рисуването на икони. Интуитивно са избирали човек с чиста карма. Но и това не е било достатъчно. Нужен е бил механизъм за блоки­ране на кармата от негативни въздействия, това се е постига­ло с личната етика, с устрем към Божественото, с дълги пости и молитви за отричане от земните обвързаности. И само в състояние на озарение иконите са се рисували с бои, разредени със светена вода. Такива икони са могли да лекуват. Самото присъствие близо до тях е хармонизирало полевите структури на болния и се е лекувало не само тялото, но на първо място душата. Такива икони, които се намирали в стаята, са влия­ели върху характера, здравето и съдбата на хората само поло­жително. Иконите, изрисувани от човек в обикновено състо­яние, дори и осветени в църква, могат да причинят вреда на собственика им. Още повече че всичко, свързано с името на Исус Христос и светиите, ние пропускаме безпрепятствено в нашето подсъзнание. Изчислих влиянието на иконите, отпеча­тани типографски. Оказа се, че те също са несъвършени. Положително въздействие оказват само истинските икони или техни снимки. Спомних си един случай с мен. Донесох в кабинета си един радиоприемник и забелязах, че качеството на звука ряз­ко се влоши. Помислих, че радиоприемникът се е развалил, и го отнесох вкъщи. Вкъщи той пак заработи добре. Отново го занесох в кабинета и той пак престана да работи, този път задълго. Интересно има ли материална причина в тази стран­на история? Тестуването показа, че върху радиоприемника в кабинета отрицателно въздейства нежив обект. Започнах да търся по плана на кабинета - и този предмет се оказа иконата, която се намираше на един метър от радиото. Веднъж ме помолиха да направя диагностика на едно момче от Прибалтика. Силната деформация на полето и за­почващата болест бяха предизвикани от нарушения на баща­та две години преди детето да се роди. Било е извършено ня­какво кощунство, свързано с култов предмет. Започнах да раз­питвам майката на детето не си ли спомня тя някакви съ­бития, свързани с икони или църковни предмети. Тя си спомни, че две години преди раждането на детето мъжът и е поставил икона в бара, където са били спиртните напитки. Енергетически това е изглеждало като богохулство, ненавист към нежив предмет и към Божественото. Тъй като тази пос­тъпка е била определена от информационно-енергетичната структура на бащата, синът, който я е наследил, е трябвало да отработва своето духовно несъвършенство. Всеки нежив предмет, колкото и това да е фантастично, със своето поле личностно се отнася към всеки друг обект, в това число и към човека. Особено силно това се проявява в култовите предмети. С това може да се обясни преждевремен­ната смърт на хора, които по силата на своята професия са били принудени да контактуват с такива предмети, например археолози, художници. Но от друга страна, сега във всеки храм върви оживена търговия с християнска литература, със свещи, икони и други религиозни атрибути. Защо служителите на християнството са забравили думите: „...влезе Исус в храма Божий и изгони всич­ки продаващи и купуващи в храма...""? Аз правя тест за това какво внася търговията в енергетиката на църквата. Църква­та се превръща от дом за молитва в дом за търговия. Свещениците днес по някакви причини или не чувстват, или не могат да се противопоставят на това, но търговията разру­шава енергетиката на храмовете. Биоенергетичният анализ показва, че за възстановяване­то на полето на храма цялата търговия трябва да бъде изнесе­на извън пределите му. Интересен случай ми разказаха в Кронщат. В града има полуразрушена църква и старите жители помнят как са се мъчили да я взривят. Няколко пъти са слагали взрив, вече в съседните къщи е имало пукнатини, а църквата стояла и почти не се поддавала на разрушение. Ръководещият тези ра­боти бил млад красив офицер, който наскоро умрял. Жена му живяла малко след него, а синът им бил даден в интернат. Преди няколко години на 30-годишна възраст синът също ум­рял в жилището си, без видими причини и сериозни за­болявания. Родът бил прекратен. Странни съвпадения. Бащата също е бил на 30 години, когато е взривявал църквата. Започнах да анализирам какво е станало със семейс­твото, защо е загинало? В какво е причината за тези последо­вателни събития? Изясни се следното. Отначало офицерът е ръководел взривяването като изпълнител, но когато църквата не се поддала на разрушението с взрив, той започнал да пола­га усилия, да влага в изпълняваната работа своето лично от­ношение и емоции. Станало е сблъскване с егрегора на цър­квата, с програмата за любов и единение, а те също се съпро­тивляват на агресивните програми, ето защо офицерът е полу­чил обратно своята програма за унищожение. И тъй като жена му и синът му са единни по поле, загинали са всички. Един от американските космонавти след полета си на Луната разказваше за своето усещане, че цялата Вселена е живо същество, Земята също, при това много интелигентно същество. Малко отклонение. Ние вървяхме през града покрай ин­тересна сграда около Литейния проспект, която напомняше сталактит. Като гледах зданието, почувствах нещо натрапчиво, дисхармонично, което се асоциира с разрушение. Прегледах как зданието си взаимодейства с човека, какво влияние оказ­ва неговата фасада. Резултатът е интересен: параметрите на психиката и тялото са рязко отрицателни, тоест гледането на фасадата на зданието води до определени деформации на фи­зическите структури на човека. Това е още едно доказателство, че сме изгубили интуитив­ното усещане за хармония, а не сме придобили разбиране на света, затова строим здания, които ни причиняват вреда даже със самия факт на своето съществуване. Моите изследвания говорят за това, че от юни 1987 г. в информационно-енергетичните структури на Земята са стана­ли силни негативни изменения, започнало е единение и акти- визация на програмите за унищожение и сега всяка негативна мисъл, емоция, даже и най-незначителната, се усилва от нега­тивните програми на информационното поле на Земята. На полево равнище става разделяне на два лагера: тези, които се стремят към любовта, доброто, и тези, при които се извършва ускорен духовен упадък, деградация, поради наситеността на биополевите структури с негативни програми.  


Тагове:   диагностика,


Гласувай:
5
0Спечели и ти от своя блог!
1. liliyanaandreeva - Моля, не залитайте и Вие по близко-източните и далеко-източните псевдо-учения. Те са фалшиви,
10.09.2010 08:15
порочни, носят несправедливост,сегрегация,дискриминация,насилие, суеверие...
Предпочетете българското и ...моята кауза. С уважение : инж. Лиляна Благоева ( Захариева ) Андреева от кв. Захарна фабрика гр. София с внуче, болно от зинсулино-зависим захарен диабет.
цитирай
2. nedovolen - !
08.05.2017 18:21
Като знам какъв инженер съм, ме е страх да отида на доктор - ами ако и той е като мен :)))
А сега сериозно:
Доктор №1 в Русия проф. Неумивакин: Водата лекува рака и диабета!
http://www.kreport/vat2/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%E2%84%961-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
Има и много други източници за алтернативно лечение практически на всички болести. Сещам се в момента за академик Борис Болотов - украинец. Част от книгите му могат да се намерят във всяка по-голяма книгопродавница. "Излекувай сам себе си" е най-подробното му издание в РБ.

Болести лекуват и радиестезистите. Примерно в София такъв е Валентин Маринов.

Който търси - намира. Успех!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 30507786
Постинги: 17943
Коментари: 20161
Гласове: 27105
Архив
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31